Hlalani lilemithi yokubulala lokuqeda izibungu

14 Feb, 2019 - 00:02 0 Views
Hlalani lilemithi yokubulala lokuqeda izibungu

uMthunywa

Edson Khumalo

INKAMPANI ethengisa imithi kanye lenhlanyelo iFarm and City ikhuthaza  abalimi bonke jikelele  ukuthi bahlale belemithi yezibungu lemikhuhlane yemibhida ukuze bengalahlekelwa yisivuno sabo. 

 Ekhuluma lentatheli kaMthunywa  uNkosazana Grace Chareka oyingcitshi kwezemithi yezilimo eFarm and City koBulawayo  uchaze izibungu lemikhuhlane  ehlasela imibhida yabalimi, okuyikho okubangela ukuthi umlimi engabi lesivuno esihle.

“Izibungu ezivame ukuhlasela imibhida ngama-aphids wona ayizibungwana ezilombala omhlophe, njalo amunya amanzi emibhideni okwenza imibhida iswabe ingaqhubekeli phambili ikhula. 

“Ama-aphids ayawuswabisa umbhida uwuthole sungazathi amahlamvu akhona asegoqeka. Umuthi oqeda izibungwana lezi yi-Dimethoate,” kuchaza uNkszn Chareka.

Ubuye wakhuluma ngemikhuhlane yama-fungal lezibonakaliso zakhona emibhideni. 

“Imikhuhlane ebangelwa yizibungwana ezincane (fungal) ibonakala ngokuthi imbhida iyaphenduka umbala ingathi iba lithanga. Umkhuhlane lo uqedwa ngokufafaza umuthi okuthiwa yiDithane kumbe iCopcure.”

“Umuthi ongasebenza ekuqedeni izibungu lezi ezibakhona emibhideni ngothiwa yi-Roger njalo wonke umlimi kumele ahlale elawo.

UNkszn Chareke ukhuthaze abalimi ukuhlala belemithi okuthiwa yi-Copcure, Dithane leDimethoate ukwenzela ukuthi nxa imikhuhlane le ingahlasela izilimo zabo benelise ukuzivikela masinyane. 

 UNkszn Charuke uphethe ngokuthi kuqakathekile ukuthi abalimi bavakatshele ezitolo zabo ukuze bazwisise ngemithi yezilimo zabo hatshi imibhida kuphela kodwa zonke nje jikelele.

Share This:

Sponsored Links