Uncategorized

Bathi asiholi, kodwa bavukela khona!

29 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
Bathi asiholi, kodwa bavukela khona!

uMthunywa

Silo Mehleli Dube

Eminyakeni engakhatshana eyedlulayo wawuthi ungezwa ukuthi usibani banyana useqhatshiwe wazi ukuthi udubo lenswelo seluphelile kuleloguma ngoba umholo womuntu oyedwa wawuphilisa phose umdeni wonke. Khathesi izisebenzi zikhala ezimathonsi zingaba ngezisebenza kuHulumende noma kumankampani azimele wodwa.

Uzwa bethi akuhlangani, ziyabheda akula mali ayeneli. Isimanga yikuthi zikhala ekuqaleni komnyaka uze uyephela, umuntu wakhona noma engelayo imali yokuya emsebenzini angabhejela lokuboleka imali ezalayo, abanye ngabathi noma sebegula abafuni kuthatha ikhefu, ufuthelwa aqinisele ekhonale.

Sengananzelela ukuthi izisebenzi ezinengi azifuni ukulilahla phansi ijogwe ngoba bathi nxa usemsebenzini kulapho okuhlanganiseka lula amadili, abanye ngabafika emsebenzini benxwanele ukutshontshela umqhatshi wabo uthole sebeliqula kuqala khonale phezulu kubofolomani.

Ungakhangela njengababalisi basuka emakhaya bethwele imitshaqana yokuyathengisela abantwana besikolo, kambe angafundisa athini umuntu onjalo ngapha ecabanga ibhizimusi lakhe, phela ayikho eyaxotsha mpala mbili yazibamba.

Abasebenza ezitolo ezinkulu labo balendlela yabo abadla ngayo, betshayise izikhwama sezikhudumala sebelinde elizayo baqale phansi, uzwa bethi idla lapho ebotshelwe khona.

Zona izisebenzi ezinengi seza dazulula amasu azo okuziphilisa, umqhatshi ethatha eyakhe ingxenye lazo zithathe eyazo ziphinde zihole.

Ungakhangela okwenzakala ebhoda, lemigwaqweni imali ezifunjathiswa lezi zisebenzi ngabe ziyalapho okumele ziye khona ngabe mhlawumbe njengelizwe sikhatshana.

Usuka umuntu wakhona engela ngitsho lendibilitshi elesikhala kodwa nxa esetshayisile uza ethwele ngapha langapha uyathi mhlawumbe ngumuntu ofuna ukuya esilindweni samabhasi aya emaphandleni, ekhumbule abazali bakhe.

Ngikhumbula umngane wami wathi yena kaqhatshi muntu kubhizimusi lakhe ngoba umuntu uzakutshontshela uphinde umholise.

Ayixabene.

Umlobi ungamthinta ku: 0714355641

Share This:

Sponsored Links