Uncategorized

Badla bayi bayi lesidumbu

14 Feb, 2019 - 00:02 0 Views
Badla bayi bayi lesidumbu

uMthunywa

Bongani Ndlovu loEdson Khumalo

ZISELE zibambe owangaphansi ziphelelwe ngamazwi izihlobo zenye indoda ebhubhileyo eMakokoba lapho ziphendukiswa lesidumbu endleleni yokuya eGokwe ngenxa yokuthatha umzimba ngokungekho emthethweni wesintu lokaHulumende.

Lindaba yenzakale ngoLwesine emini yantambama lapho uNkosazana Susan Ndlovu obengumka muyi uMnumzana Nqobani Masuku lezakhamizi zeMakokoba ezisukume ziqonda enkambeni zisiyabika udaba lokudla bayi bayi lesidumbu okwenziwa ngabakomuyi.

Kubikwa kube yisisanasana enkambeni yeMzilikazi Police Station lapho izakhamizi sezitshaya itoyi toyi zitshengisela ukusekela uNkszn Ndlovu obethathelwe isidumbu somkakhe sesisiyabekwa ekhaya yizihlobo zikamuyi. Kubikwa mhlalokhu kwatshaywa itoyitoyi enkambeni kwahlatshelwa ngapha kutshaywa ingungu egedini lenkamba abantu besiba lilizwi likaNkszn Ndlovu owayephucelwe amalungelo okungcwaba umkakhe ngabakibo bakamuyi ababefuna ukumfihla yena engekho. 

Ekhuluma lentatheli omunye wabomakhelwane ongazange athande ukuqanjwa ngebizo uyiveze bha inkemenkeme yakomakhelwane lapho kube lokungazwanani phakathi kwamalunga omdeni kamuyi uMasuku, lomkakhe uNkszn Ndlovu ngendaba yokuba isidumbu sizabekwa ngaphi lokuthi uzaphekelezelwa ngubani. 

“Bekunzima ngempela lapha ngoLwesine lweviki ephelileyo elokitshini lapho abangakibo kamuyi befike bathatha isidumbu sikaMasuku emotsha yeMpilo ngaphandle kwemvumo kaNkosikazi akade ehlala laye uSusan baqonda kibo ekhaya betshiya umkakhe lomntwana endlini eMakokoba elokhe eyembethe ingubo bengabuthanga lomlotha,” kuchaza umakhelwane.

Uqhubekele phambili esithi umphakathi waqhubana loNkszn Ndlovu kwayiwa enkambeni lapho amapholisa angazange aphozise amaseko ahle afonela amapholisa asemgwaqweni osuka koBulawayo usiya eHarare ukuthi aphendukise imota elomuyi eRosscamp ukuze kuzokhulunyiswana.

“Abakomuyi bahamba bayalanda umzimba kamuyi eMpilo belamanye amalunga omphakathi batshiya umkakhe endlini bengabantu abaphendukayo kulokuthi badlule endlini njengokutsho abasadlulanga yikho lapho okwasukuma uNkszn Ndlovu losizo lomphakathi batoyitoyela enkambeni yamapholisa. Bafika babika isehlakalo sokuba abakondoda sebethethe umufi ngaphandle kwemvumo yomkakhe unina womntwana, amapholisa asebaphendukisa endleleni,” kuchaza umakhelwane.

Wengezelele esithi ekuphendukeni kwabo endleleni bathole umphakathi weMakokoba subalindile enkambeni lapho okungene kwakhulunyiswana bathi imota incane bekungeke kungene wonke umuntu.

“Bathi bephenduka bathola sesibamelele egedini lenkambeni bangena bakhulumisana lamapholisa loNkszn Ndlovu besithi imota incane njalo umakoti ubefuna ukuhamba lezihlobo bona bebehamba nge-pick-up ebingeke ingene wonke umuntu,” kuchaza umama.

Omunye wabomakhelwane uphinde wachaza ukuba amalunga omdeni kamuyi bebesebenzisana lomfazi kamuyi wakuqala osewasuka wayakwenda kwenye indoda ukuhlela indlela zokufihla umuyi betshiya uNkszn Ndlovu okungumfazi okade esehlala lomuyi ngesikhathi sokufa kwakhe. Siphinde sahlangana lomdala othande ukuvezwa ngokuthi Mnumzana Sibindi ovumileyo ukuba kube khona isehlakalo esinjalo esenzakalayo  eMakokoba lapho abakomyeni bethatha umuyi ngaphandle kolwazi lomkakhe okugcine kubangela ukuba kuyiwe emapholiseni.

“Kuliqiniso sibili kuke kwaba khona ukungezwani phakathi kwamalunga omdeni ngokuthi umuyi uzakulahlelwa ngaphi njalo kuzahamba abantu abangaki ngeBT1600 okucine kubangela ukuba abako mufi behambe betshiya umakoti behamba behlalele ibhokisi likamuyi lempahla zakhe,” kuveza uMnu Sibindi.

Isikhulumi samapholisa akoBulawayo uChief Inspector Precious Simango uvumile ukuba kukekwaba lendaba enjalo ebikwe emapholiseni.

Share This:

Sponsored Links