Amakhowa alenzuzo ezwayo

27 Jul, 2023 - 00:07 0 Views
Amakhowa alenzuzo ezwayo

uMthunywa

Loice Msimanga

ABABONA ngeze-horticuture kunhlanganiso ye-Agritex sebexwayise abalimi ngendlela eqondileyo yokuvuna amakhowa ukuze babe lenzuzo ephezulu.

UNkosazana uTreggy Mpofu oyingcitshi kweze-horticulure koBulawayo uthe abalimi abalime amakhowa kumele bakwazi ukuthi akhiwa ngemva kwensuku ezintathu emilile.

Uthe umlimi nxa evuna amakhowa ohlobo lwe-oyster kumele aqale ngokuwatshila mbijana abesewasiphuna.

“Nxa uvuna uqala ngalawo alapho okukhamise khona. Uvule izikhala zibe zinengi phakathi laphakathi komgodla wakho ukuze azale kakhulu. Ulakho ukuqhubeka uvuna nxa amahlanga ohlanyele kiwo elokhu elombala omhlophe.”

Uthe amakhowa ayaqhubeka emila amasaka ahlanyelwe kiwo aze atshintshe umbala.

“Amasaka amele akhitshwe endlini nxa engaselambala njalo esebuthakathaka kakhulu nxa uwabamba. Isaka lamahlanga elilesisindo se-10kg lomile linganika umlimi amakhowa angaba yi-10 kusiya ku-20kg esikalini.

“Amakhowa la alakho ukuhlala amalanga amathathu kusiya kwayisithupha engonakalanga. Ungawagcina kumaqandisa kumbe ukuthi uwachaye abengumfushwa,” kutsho uNkszn Mpofu.

UNkszn Mpofu uphethe ngokuchaza ngobuhle langokuqakatheka kwamakhowa.

“Amakhowa amnandi njalo abalelwa ekudleni okwakha umzimba. Awalamafutha amanengi kodwa alezakhi zomzimba ezidingakalayo ezinjengama-proteins, vitamins kunye lama-minerals.

“Ukulima amakhowa kuyanceda imuli ngesitshebo kunye langemali.”

Share This:

Sponsored Links