Ukuhlela ibizo

06 Oct, 2022 - 00:10 0 Views
Ukuhlela ibizo

uMthunywa

Ukuhlela ibizo kuyaqhutshwa

Siphethe isifundo sethu seviki ephelileyo sikhangela ukuhlela iziqalo zamabizo ngendlela kaMeinhof zona eziphelele kusigaba 15. Lamuhla sizaqala ukuhlela iziqalo zamabizo ngendlela kaDoke.

UDoke yena ubeka amabizo ebunyeni lasebunengini kusigaba esisodwa, ngalokhu ucina eselezigaba ezingu -8 kanje. Ukuhlela iziqalo ngendlela kaDoke. Kusigaba 1 ubunye isiqalo ngu-um (u)- kubunengi iziqalo ngu-aba-/aba-.

Kusigaba 1(a) kubunye isiqalo ngu u-. Kubunengi isiqalo ngu-o-. Kusigaba 2 isiqalo sebizo kubunye ngu-um (u) – kubunengi ngu imi-. Kusigaba 3 isiqalo sebizo kubunye ngu-ili- kubunengi ngu-ama-. Kusigaba 4 isiqalo sebizo kubunye ngu-isi- kubunengi ngu-izi-. Kusigaba 5 isiqalo sebizo ngu iN- kubunengi ngu iziN-.

Khumbula mfundi ukuthi umankankane N- wenziwe wabamkhulu ngoba emele bonke omankankane u (m lo n). Lapha sithola amabizo anjengokuthi inja kumbe imota. Kusigaba 6 isiqalo sebizo ngu-ulu- kubunye ebunengini ngu-iziN-.

Kusigaba 7 isiqalo sebizo ngu –ubu- kubunye lasebunengini kasiguquki. Lokhu kuyafana lakusiqalo sesigaba 8 uku- laso kasiguquki kubunye lasebunengini. Ingcazelo lezi ziyatshengisa umehluko phakathi kwendlela uMeinhof ahlela ngayo iziqalo zamabizo kanye lokuthi uDoke yena uzihlela njani.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds