Ukuhlaziya inkondlo

21 Mar, 2019 - 00:03 0 Views
Ukuhlaziya inkondlo

uMthunywa

P Mpofu

Ugwalo – Ugqozi Lwezimbongi Ziqoqwe zahlelwa 

Imbongi nguSusan Mlambo

Isihloko senkondlo — Sithembo

IMBONGI ikhuluma ngobubi besithembo. Isithembo kulapho indoda isithethe abafazi ababili, isithanda omncane, intandokazi.

Nxa sekunjalo umfazi omdala esithenjini uzwa esetshiselwa ngoba yena engasathandwa.

Lapha imbongi isenze samuntu isithembo lesi esibiza ethi, “Sithembo” hatshi isithembo.

Mhlawumbe lokhu ukwenzela ukuthi sibelesisindo sona sithembo leso kukhanye kuhle ububi baso.

Uyakhala umfazi omdala ngesithembo lesi ngoba sesimthathele inhlalakahle yonke.

Ubehlezi kuhle lumama ethandwa ngumyeni wakhe engasweli lutho kodwa kuthe ngokuthatha kwakhe isithembo umuzi wakhe wahle wachitheka.

Simuzwa kuhle kula amazwi umama lo okhala ngobubi besithembo: “Oh! Yek’inhlal’ ebengiyihlezi, Bengiswelani sibili?” Uyaqhubeka ethi ubesidla ezifela emlonyeni, ezimnandi phela, uthi ubevunula esitsho ukuthi ubegqoka kuthi okhangeleyo amangale kakhulu. “Ubamb’owangaphansi.”

Ukubeka sobala lumama omdala esithenjini esesingathi yisaliwakazi ethi: “Sithemb’ulolunya, Umub’usungene ekhaya Umuzi wami wachitheka.”

Ngelihlo lalo umuntu okhuluma lapha kumbe imbongi sibi isithembo ngoba sesilethe bonke lobu bubi.

Uthi usesenyanyeka kumyeni wakhe lumama ngoba usekhangelwa njengenja isuthi umthintwa, ngesinye isikhathi obizwa kuthiwa ngumlaza.

Umnininja uyabe engasayifuni eduze kwakhe linja ngoba nxa isuthi ngaleyondlela kungenzeka imane iphakamise umsila.

Kunjalo-ke indoda isimenyanya lumama sanja esuthi umlaza.

Uyasizonda isithembo lumama aze athi: “Oh, Sithembo kant’unje, ngiyakwesaba.”

Uyasesaba ngokwenza kwaso isithembo umama lo. Usephakathi kohlupho lumama aze akufanise lokuthi usehambaze.

Ukuhambaze lokhu yikuthi kasahlonipheki ebantwani sekungathi ngumuntu ongagqokanga, kambe sebememuke umyeni wakhe.

Okumnandi abekuthola esathandwa ngumyeni wakhe kasakutholi, usesizwa ngelikabathi ngalokho kudla okumnandi.

Nxa ehlezi endlini uzwa ngezisinde zisedlula esithumbanjeni, eceleni kwendlu.

Ngumyeni wakhe lo odlula eceleni kwendlu kamfazi omdala esiya kumama omncane esithenjini.

Kasangeni endlini yomfazi omdala.

Uyavuma lumama ukuthi isithembu sibi, silichithamuzi.

Umyeni wakhe ufika axamalaze emnyango akhulumise umkakhe athi livukile kumbe litshonile kodwa kuqala kusemnandi wayefika angene endlini amkhulumise umkakhe.

Sibi isithembo yikho umama lo esibiza ngelithi,” Hatsh’ ulihlungamuzi Sithembo.”

Uthi nxa ehambisa ukudla umyeni wakhe angenise umunwe lo obizwa kuthiwa yinkombabantu, asunduzele umganu eceleni.

Indoda isimenyanya umama omdala esithenjini ngoba kayisafuni lakudla ukudla okuphekwe nguye.

Share This:

Sponsored Links