Isenzo siyaqhutshwa

01 Mar, 2023 - 22:03 0 Views
Isenzo siyaqhutshwa uhlelo

uMthunywa

Indlela yokwehlukanisa ngamalunga. Le indlela yehlukanisa izinhlobohlobo zesenzo, isetshenziswa ngokuthi kubalwa amalunga esiqu sesenzo. Ngale indlela sithola izenzo, ezilunga linye, mabili, mathathu njalonjalo.

Izenzo ezilunga linye: -fa > yafa inyamazana. –pha > ipha umntwana ukudla. –dla > Badla basutha emthimbeni wakho. –ma > Sama kwaze kwafika isethekeli esiqakathekileyo.
Izenzo ezilamalunga amabili: -dlala > Badlala ibhola abafana. – funda > Abafundi bafunda kuhle. – thela > Thela amanzi ugeze.
Izenzo ezilamalunga amathathu: – sebenza > Uyise usebenza eBotswana. –hlikihla > ULiqhwa uhlikihla ingcekeza ngelembu.
Izenzo ezilamalunga amanengi. Kusukela kwamane njalonjalo. – vumbulula, khudumala/fudumala, khifikhifiza, dilingana.

Iziqu zesenzo eziqala ngonkamisa ezilamalunga amanengi: Eziqala ngonkamisa a-. Izibonelo: -ahluka –UZodwa wahlukile kwabanye. Anga – Ababetshada bangana emtshadweni wabo. –anela > Kutholakale ukuthi kazanelanga into ebezifunakala. –anda – Ayanda amacala alo umfana. –akha – Usecabange ukwakha umuzi. Aba – Umuntu olukhuni uyehluleka ukwaba izinto kuhle. –ala > Wala ukubuya ekhaya lanxa ebizwa. –azi > Kazi ukuthi uyaqala nini umsebenzi.
Kuviki ezayo siyaqala kuziqu zesenzo eziqala ngonkamisa –e- kusiya kweziqala ngonkamisa – o.

Share This:

Sponsored Links