isabizwana sokukhomba

24 Nov, 2022 - 00:11 0 Views
isabizwana sokukhomba

uMthunywa

Siqala lapho esicine khona kuviki ephelileyo ukusetshenziswa kwesabizwana sokukhomba. Isabizwana sokukhomba singaba yinhloko loba umenziwa womutsho nxa sisebenze esikhundleni sebizo eliyinhloko/kumbe sibe ngumenziwa emutshweni.

Izibonelo: Lezi zibulewe ngumqando. Leso sizobukiswa emakethe. Bazathenga leli. Banike lesiya. Kumutsho wokuqala isabizwana sokukhomba /lezi/ siyinhloko yomutsho. Kumutsho /Bathenge leliya./

Isabizwana /leliya/ lingumenziwa kulo umutsho. Isabizwana sokukhomba singasebenza silandelane lezinye izabizwana.

Izibonelo: Ungitshengise yona le. UZinhle ufuna leli lodwa. Kumutsho wokuqala isabizwana sokukhomba le silandelana lesabizwana soqobo /yona/ -yona le. Kumutsho wesibili isabizwana sokukhomba /leli/ silandelana lesabizwana senani/lodwa/ – leli lodwa.

Isabizwana sokukhomba singasebenza lezakhi zesandiso o-la- njenga- nganga-. Izibonelo: Sizahamba lalaba nxa sisiya esikolo. Lesi sigqoko sibukeka njengalesiya osithenge kuqala.

Isabizwana senani abanye bethi ngesokubala. Lesi sabizwana sitsho ukubala. Kulezi ezimbili zokubala ezitholakala kulesi sabizwana ezingu –nke lo-dwa. U-nke umele konke, u – dwa imele okukodwa.

Ngaphandle kwalezi iziqu singabe sesibala ngo – bili, -thathu, -ne, -hlanu njalonjalo. Sizathi ukuma lapha sizaqala ngokuhlelwa kweziqu zokubala u-nke lo –dwa kusibanga esizayo.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds