Indoda xhaka ilele lomzukulu wayo esivandeni

03 Aug, 2017 - 02:08 0 Views

uMthunywa

Cornelius Luphahla
ZIBUKELE ibhayisikopo yamahala izakhamizi zesigabeni seNtalale eGwanda ngemva kokuba esinye isakhamuzi sakule indawo sitholakale sincinda uluju lwemvelo lomzukulu waso esivandeni libalele.

Ihlazo leli lenzakale kuviki ephelileyo lapho uMnumzana Boitumelo Nkomo akhandwe  khona ngumkakhe uNkosazana Beatrice Ncube lamanye amanina esemacansini loNkosazana Tukuluho Dube esivandeni seMenemlamba.

Kuzwakale ukuthi uMnu Nkomo usuke kumkakhe emini ethi uyalinda esivandeni sephurojekithi okudale ukuthi umkakhe akusole lokhu amlandele elezinye izakhamizi.

UMthunywa uxhumane loNkosazana Linda Moyo omunye wamanina ayekhona mhla indoda le ibanjwa isemacansini walandisa ngendaba le ethi laye iyamethusa.

“Kwathi kusemini uMaNcube wangilanda emzini wami ethi kangimphelekezele kukhona afuna ukungitshela khona.

Sithe sisendleleni sathola amanye amanina angomakhelwane sasesihambisana. Okwangimangalisayo yikuthi yena wayehamba phambili ethi kasimlandele.

“Sithe sesisesivandeni lapho okulinywe khona amabhanana sabona uNkomo elele loMaDube wavuka wabaleka kwasala uMaDube. Ngalesosikhathi sahle sabamba uNkszn Ncube ngoba wayesefuna ukumgamula ngekhuba elalikhonapho. Ngokubona kwami wayevele ekwazi ukuthi laba bobabili bayathandana,” kulandisa uNkszn Moyo.

Ebuzwa ngale indaba uNkszn Ncube uvumile ukuthi uyayazi lindaba wathi isikusobhuku basalindele ukuthi ithoniswe kusobhuku njalo imzwisa ubuhlungu kakhulu.

“Kuliqiniso sibili ukuthi ngathola umkami elele lomzukulu kodwa indaba le yangethusa kakhulu njalo yangizwisa ubuhlungu. Ngalokhu indaba le isasekusobhuku izayithoniswa kuyonale iviki,” kutsho uNkszn Ncube.

UNkszn Dube ebuzwa ngale indaba uthe kakwazi ukuthi kwahamba njani njalo indaba le kafuni ukuthi iphume kuphephandaba njalo kathandani lomalumakhe.

“Mina kangikwazi ukuthi ngize ngibanjwe lomalume kwahamba njani ngoba kasithandani lomalume. Ngicela indaba le ungayibhali kuphephandaba,” kutsho uNkszn Dube.

UMnu Nkomo ubikele intatheli ukuthi ngeke akhulume lutho ngendaba yomuzi wakhe ngoba uzazilungisela.

“Mina ngeke ngikhulume lutho ngendaba zomuzi wami ngoba ngiyazilungisela,” kuphetha uMnu Nkomo.

Share This:

Sponsored Links