Ayihlabi Ngakumisa: P Ndebele

29 Nov, 2018 - 00:11 0 Views

uMthunywa

Silo C Dube kugwalo
UNOTHANDO, unina omncane kaNkosiphile (Nkosi) wayefike ephala imvu ethi abantwana babo baphathwa njengezibhalwa ngoba besala besebenza epulazini lesikolo seSir Humphrey Gibbs zona izikolo zivaliwe. Uthe uTshili esemthumezele ehofisini ukuthi ayezwisisa ukuthi kungani abantwana besala besebenza ngeholideyi, uNothando waphetha leyo nkulumo ngokuthi: “Uze umtshele-ke uMphathi wakho lowo ukuthi ngithe ayicine into yakhe le eyokuthi abambe abantwabethu isibhalwa.”

UNkosi uthi uNothando wamazisa ukuthi babezondile abekhaya ngalokho okwakwenzakele ukuthi angabuyi ekhaya zona izikolo zivaliwe bona bemlindele ngaleso sikhathi. Uyaqhubeka uNkosi ethi kakwazi loba wayibikela uMphathi leyondaba uTshili ngoba bathi sebevula izikolo izinto zaguquka. Baqala ukuphiwa imadlana nxa zithe zathengiswa inkukhu zabo. Nxa kube khona ezithe zakhula azaze zafika kuhle, babezinikwa bayezidlela.

Lasekuvalweni kwezikolo waqala ukuba khona umahluko. Baqala ukuzophisana loThambo ukusala. Bathaba ngoba osalayo wayezahola, ubugqili lobo obabutshiwo nguNothando basebuphelile. UNkosi uthi wayengazake abone inkukhu zihlatshwa ijekiseni. Uthi inkukhu zabo zangenwa ngumkhuhlane woqhuqho.

Ezinengi zazo zaqala ukununubala lokwala ukudla. Baphanga bambikela uTshili. UNkosi wazisa uTshili ukuthi wayesesiyadinga ichena ukuze bazinathise inkukhu zabo.

Wayelombono wokuthi zazizakufa ziphele inkukhu nxa bengazinathisanga ichena. Wayeke wakubona ngaphambili lokhu uNkosi. Wathi ezikanina zingagula bazinathisa ichena. Wathi ziyasila ezigulayo.

Wagcizelela uNkosi ukuthi unina wamfundisa ngechena. UTshili wabuza uNkosi ukuthi unina wayesazi njani isilinganiso sechena lakhe lelo esilungele inkukhu ezincane lezinkulu. Wavuma uNkosi ukuthi wayengazi lokho, kodwa waqina ngokuthi liyasebenza ichena.

Lapha sibona kuphikisana indlela ezimbili zokwelapha inkukhu, eyesiNtu lesiLungu. UNkosi ukholwa le ayifundiswa ngunina eyesiNtu eyokwelapha ngesiNtu kusetshenziswa ichena. UTshili yena ukholwa kumithi yesiLungu esebenzisa izilinganiso ezilungele inkukhu encane kumbe enkulu. UTshili ukholwa ukuthi imithi yesiNtu kayilunganga, iyingozi ngoba kayilasilinganiso. UNkosi eseqine ngokuthi liyasebenza ichena uTshili umupha isixwayiso esithi:

“Uyabona-ke, ngelinye ilanga eliyisithutha, unyoko uzaphaphama selizitshaye laziqothula inkukhu zakhe lelochena alithembe kangaka. Imithi yesiNtu iyingozi ngoba ayilaso isilinganiso esiqondileyo, ilinganiswa ngekhanda nje.” UNkosi ulenkani ngoba kavumelani loTshili. Umtshela ukuthi ziyasila inkukhu ngechena.

UTshili uyathukuthela nxa uNkosi elokhu ephikelela ngokusebenza kwechena ekwelapheni inkukhu.

UTshili uthi akukhathalekile lokho ethi kabadlali njalo lapho. Wathi nxa uNkosi efuna ukufuya inkukhu ngokusemthethweni, kazi ukuthi zikhona indawo ezithengisa imithi yezifuyo ehloliweyo. Waqhubeka ethi umuthi uwuthenga ulephetshana phakathi kwebhokisana lawo. Lelo phetshana limumethe umbhalo oyiwo okutshela ngokusetshenziswa kwalowo muthi. Wayaphambili ethi lowo mbhalo ukupha izilinganiso eziqondileyo zomuthi kusiya ngokuthi welapha izifuyo ezindala okunganani.

Ngaleyo-ke uzelapha ngesibindi izifuyo zakho ezigulayo. UNkosi uqhubeka esekela ichena lakhe lelo alifundiswa ngunina ethi umuthi wesiKhiwa lowo uTshili ayekhuluma ngawo mhlawumbe uyadula. Wathi ichena lona lithathwa egangeni mahala njalo wathi linengi ichena egangeni. UTshili laye uqina esekela elakhe icele ethi akutsho lutho ukuthi ichena litholakala mahala. Wathi into eqakathekileyo yikuthi abe leqiniso ukuthi umuthi awusebenzisayo awubi yitshefu ezifuyweni zakhe.

Besaxoxa uNkosi loTshili yangena imota yoMveti, uNkosi owangazi ukuthi yini lokho. Uyafunda uNkosi. Zwana udaba lwakhe kuviki ezayo.

Share This:

Sponsored Links