Asithuthukiseni ulimi lwethu

04 Apr, 2019 - 00:04 0 Views
Asithuthukiseni ulimi lwethu

uMthunywa

NGEVIKI edluleyo sixoxisane ngokusebenzisa ibala elilodwa eliqondileyo lapho kukhulunywa ngolutho oluthile endimeni yokuchaza leyonto kubalula ukusebenzisa libelinye ibala elilesisindo.

Ngethemba wenelisile mfundi ukuthola impendulo zeviki edluleyo. Asikhangele ndawonye ezinye zempendulo obungaphuma lazo.

1. Uyise kuthiwa uthethe abafazi abanengi — ulesithembo

2. Ungiphe inyama ebisilempetshwana ezincane — ibisilenhlamva

3. Umama uyekukha amakhomane emasinini — uyefula amakhomane

4. Umntwana lo uthanda ukukhala — yinkali

5. Kade sisusa umumbu osuwomile — besivuna

6. Emtshadweni abantu bakhupha izipho — bayakhunga

7. Bebehlakulela amabele azimilele ezidindini zamabele asavunwayo — ngumkhukhuzela

8. Asidle nansi inyama ephekwe izolo —yisikhupha

9. Amaxhegu athanda ukudla amathumbu amancane — Badla amalulu

10. Lapha kulapha engathatha khona umfazi — kusebukhweni

11. Landa into yami engigcinela kuyo igwayi lamakhala — yimfuko

12. Ngibathole behlakula ensimini encane — yisivande

13. Ngithengise inkomokazi engazaliyo — inyumbakazi

14. Ungitshaye ngingaboni — ungijumile

15. Ubulewe yikukhanyisa kwezulu lisina — utshaywe ngumbane

16. Bebegade imota bethwele umuntu ofileyo — bebethwele isidumbu

17. Ungithengisele umntwana wembuzi — izinyane

Share This:

Sponsored Links