Yazi owavela khona. . . UNGABEKA UNYOKO ISANDLA?

25 Aug, 2016 - 17:08 0 Views

uMthunywa

ENGABE ekhona na ongabonanga umkhosi wokuphawulwa komsebenzi womanyano kazulu lamapholisa owaqhutshelwa eFolosi mhla zingamatshumi amathathu insuku zikaNtulikazi lonyaka?

Ngitsho lapho okwakuthwetshulwa khona ingwe eyisikhwama somanyano lo njalo esingumkhonto kaTshaka ngokwawo ngoba akusela “tsotsi” elizaphunyuka kusukela lonyaka — uyatsha kuphela tsotsindini!

Uma wawungekho eVictoria Falls, kawulahlekelwanga mhlobo wami. Omunye wemikhosi efana lalo, ethokozisa umphakathi khepha ufundiswa ngezakoCala lomzali wakhe uSigilamkhuba, ukhona mhlaka 3 Mpandula eHwange Colliery Stadium.

UMartin Sibanda leNdolwane Super sounds uzabe eziqhunsa okwamagama esekelwa ngamaqembu azimisele ukulwisana lokudalwa kwamacala iKwejani, Shantani, Marasha Moto, “B” Boy, Boomslang, Mafia King, Young Masters, King Shakati, General Chimoto, Victoria Falls Express labanye abanengi. Akulalwa umphakathi uthokoza, ulwisa ukudalwa kwamacala kunye lokusekela umsebenzi wabacuphi babo ukuze kungabi ngitsho loyedwa ogila imikhuba phakathi komphakathi.

Yeyi madoda, ngubani ongasekela ukudalwa kwamacala? UZulu uthi akekho ngoba lanxa-nje lisembula ingubo lingene, icala libi njalo mhlazana lidalwe ngakakho yikho lapho obona khona ukuba libi okweqiniso. Phela lalo isela kalifuni kutshontshelwa imali kumbe impahla yalo — yonaleyo eliyabe liyibile!

Kusenjalo, amacala okutshontshelwa kwabantu yizigilamkhuba ezigodlileyo (Armed Robbery) aqhubeka esanda elizweni lonke jikele. Ngokunjalo, kasiqapheleni bakwethu singalibali ngoba izigebenga kaziphumuli zihlela indlela zokudla embilaphini zabanye abantu. Inkuthazo esilayo kulezizindaba yikuba, nanzelelani ukuba amacala la abhahe emigwaqweni emikhulu, ezitaladeni, emavinkilini lakwezinye izindawo zokuzilibazisa. Ezindlini kasikhulumi!

Amacala la ande ukudalwa ngezikhathi zebusuku kusukela ngabo 7 ntambama kusiyafika emadabukakusa kubo 3.

Izigangi lezi, zijonge impahla egoqela omakhalekhukhwini lenye eyinotho kuzulu njalo emqoka kulezi insuku.

Impahla le ngethi zingayitshontsha lezozigilamkhuba, zihle ziyithengise. Izigebenga lezi zisebenzisa izikhali ezigoqela ingqamu, inkemba, izagila, izi-screw driver, amatshe ngokwawo lazo zonke izikhali ezingenza umamangala kumbe ohlaselwayo ethuke, atshiye impahla alayo kumbe azinikele ebubini obujongwe yisigilamkhuba. Yeyi madoda, kanti ukuziphilela ngezithukuthuku zakho-ke, kwalani?

Mahlabezulu, silixwayisa ukuba lingahambi ngobusuku, lingasebenzisi indledlana ezenileyo kumbe ezingakhanyisisi kuhle, ezitaladeni ezimnyama lakwezinye izindawo ezinjalo. ZulukaNdaba, lingathwali amaqubaquba ezimali uma lihamba kumbe lisebenza.

Nxa lisemisebenzini efana lowokuthwala izimali zisuka kubosomabhizimusi kumbe kumabhizimusi athile lizisa emabhanga lakwezinye izindawo, hlakaniphani lingasebenzisi indlela zinye kumbe abantu banye. Nxa kungenza, tshintshani lezimota elizisebenzisayo. Amapholisa azimisele ukuliphathisa nxa lifuna usekelo lwezinye njalo inkafulakufa kumbe ukuqeqetshwa kwezezinkafulakufa. Lokhu kuphathelane ikakhulu labonogada ama-security ngesiNgisi.

Bakwethu icala kaliboli, sikhuluma kunje nje, kulo Queez Moyo ozingelwa ngokutshaya unina. Kuyazila lokhu kodwa ukwenzile uMoyo! Umanyano kazulu lamapholisa uzambamba amkhombise isitokisi lejele kodwa yena-ke ngecala lokufaka unina isandla? UQueez yisakhamuzi sakoSiphepha esitshaye umama waso oleminyaka engu-72 ubudala.

Omunye obalekele icala le-domestic violence, udlakela / ulaka nguSikhululekile Mpala oleminyaka engu-34 eyokuzalwa. UMpala utshaye umkakhe oleminyaka engu-26 ubudala. Uhlala eVictoria Falls. Ababili laba, lanxa-nje bedale amacala la endaweni ezehlukeneyo batshaye omamangala ngezigodo. Yikubulala umuntu ngokwakho lokho.

Xekanani lodlakela olunje bakwethu. Ukubaleka kakusizi lutho futhi. Nxa sifundisana umthetho, amacala lokunye okunjalo kundatshana zethu lezi, silimukisana ngolwazi lokuba sazi ukuthi okungaba licala lokungesicala yikuphi.

Nxa isenzo esithile esilicala sivikeleka, uhle usivikele mhlobo wami. Phela impi yezokudalwa kwamacala ayilalo uzwelo uma ukwenqabela sokwehlule. Kuyabe kungasazakali ukuba kuyini kahle-kahle okubangele ukuba icala lelo lidalwe.

Hatshi bo kungaselani zihlobo, ayixabene, sidibane eHwange Colliery Stadium lakwezinye izindatshana zethu ezizayo.

Umlobi labanye babameli benhlangothi ezithile zamapholisa eZimbabwe Republic Police (ZRP) batholakala kunombolo ze WhatsApp 0785 549 290 (MBCU Mat North), 0784 270 800 (ZRP Mat North), 0783 185 092 (CID Mat North), 0785 957 764 (MBCU Bulawayo), 0782 047 834 (Victoria Falls District) kumbe ebulenjini ku – [email protected]

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds