Watsha Tsotsi: Udlakela lokutshontsha

14 Oct, 2016 - 00:10 0 Views
Watsha Tsotsi: Udlakela lokutshontsha

uMthunywa

SALIBONANI maZimbabwe amahle. Amakhaza aqhubekela phambili kuNtulikazi wentuli zebusika okungenza inengi lethu silale obuka Bhuka amasela asilobise! Qaphelani. Kuviki edluleyo ngixwayise ngezezidakamizwa ezinjengembanje esizejwayeleyo kodwa ezibutshwala obudakayo obungavunyelwayo emthethweni.

Ngilobe nge-tototo, uqediviki, iskokiana, hopana, barberton, qilika, isitshimiyana, kachasu, uhali, nipa lobunye obunjalo engathi buluhlupho ngoba lapho obunathwa khona yikho okucina kuqhamuka khona indwetshu lezingozi okubulalayo. Bakhona ke njalo ababotshelwa ukutholakala bele thothotho loChirandu Matanda owabotshelwa ukweba imbodlela yotshwala ebiza intengo ye$2-00 koTM Supermarket eHwange engabapha njengomzekeliso wobubi bokwephula umthetho.

Kule iviki ngizaxwayisa ngezokutshayana, udlakela ezindlini lokutshontsha. Ukutshayana kubi bakwethu.

Khumbulani ukuthi induku kayiwakhi umuzi. Lanxa lesisitsho singani sigxile ngekhaya lapho ubaba lomama abayabe bexabana khona okungenza mhlawumbe ubaba acine etshaya umama ngesikhali esithile kumbe yona induku ngokwayo, ukwakha (isizwe) kungumlandu wethu sonke. Pho singakhulisa ulaka, singeke sisakhe isizwe kumbe isigaba sethu. Impumelelo idinga ukuthula. Sikhuluma kunje nje, eLupane kuloSikhumbuzo Nyoni oleminyaka engu-37 eyokuzalwa ohlala ku-631 ezitandeni ezintsha zakulelodolobho.

UNyoni wehluleke ukuzithiba ngemva kokuba exabane lomunye wakhe uClopas Ndlovu (35) oyisakhamuzi saseLupanda bebanga isikwelede. Imali itholakala nzima bakwethu. Uma sithembisana ukubhadalana ngezikhathi kumbe ngensuku ezithile, kasigcineni lezozithembiso zethu. Lapho okuba nzima khona ukuyithola imali leyo ngesikhathi, xolisanani libeke olunye usuku njalo kumbe ukubopha esinye isinqumo esithize elizasigcina. Pho ke kuthi lapho oboleke imali sokumele ayibhadale, asuke acatshe, aqalise ukusebenzisa indlela entsha yokuya emavinkilini kumbe enkomeni.

Akhohlwe ukuthi ngayizolo, ubetota unyawo lomnini wemali kumbe ulutho oluthile alufunayo, nsukuzonke edinga usizo.

Wehlulekile ke ukubekezela lokuxola kungxabano yesikwelede uSikhumbuzo, mhlawumbe ethi sengikukhumbuze kanengi, lamuhla ngizakupha isifundo — ‘gaaa’ ngogodo emhlane kaClopas, uClopas yena wathi – ‘tshoko,’ phansi.

Yeyi madoda, kunzima. Ubotshiwe ke uNyoni kungakhathalekile ukuthi nguye okolodwa nguNdlovu. EHwange kwenzakale isiga esibuhlungu kabi lapho enye indoda eyaziwa ngelikaMasiwegwe egece khona uGeorge Mudenda ngehloka ekhanda! Yikubulala ngokwakho phela lokho. Sibonga uNkulunkulu ukuthi uphephisile uMudenda usaphila.

Lalapho oyabe ufisa ukukhuza khona kumbe ukulaya, ungeke wasebenzisa isikhali esinjengehloka!  Ababili laba bona kakusacacanga ukuthi bebebangani kodwa lokho kakutsho ukuthi uMasiwegwe uyaphepha ecaleni lokugeca omunye umuntu sengathi uhlahlela inkomo.

Omunye obotshelwe ukutshaya omunye umuntu okuyikho okuqubule umbono wokuthi sicebisane ngalelicala, nguNoel Moyo oleminyaka engu-22 yokuzalwa. UMoyo uhlala enkomponi yeDoves eInyathi. Ugwaze uMgciniwethu Ndlovu (21) ngengqamu. UNdlovu uhlala enkomponi yomgodi weArimando mine eInyathi. Ababili laba bebebanga umlilo wokulumathisa umhlanga wegwayi. Ngithemba lisakhumbula lapho engake ngethula khona ngodaba lokutshaywa komunye njalo umuntu lapho okwakubangwa khona umhlanga wegwayi. Yizinto ezingani zincane kumbe zibe sengani zindatshana nje zephephandaba likazulu, kodwa zisenzakala njalo zibangela izingozi ezibulalayo. Khona vele okuzintwana okubukeka sengathi kuncane yikho okubulalisayo — banengi abafela i-2 bhobho! Zwananani bakwethu, liqinise uthando likhuze umona.

Kule iviki, udlakela lwasezindlini ke lona luziveze ngoBhekisani Ncube oleminyaka engu-27 yokuzalwa ohlala ku-24267 Pumula South koBulawayo. Kubikwa uNcube wayeke wathandana loThobizile Khuphe (18) anduba behlukane. Esikhathini sokuthi uNcube avuselele umlilo wothando, kumehlule waqinisa ulaka okumenze adukluze intombi yakhe umzimba wonke ngengqindi sengani ulwa lenye indoda edilize ‘ibele likanina,’ enkomeni!

Usuke wakhohlwa ukuthi isithandwa sakhe siyisitsha esibuthakathaka esingadingi ukufakwa isandla loba sokutheni.

Phela kabasalaywa ngesandla sabantwana abesintwana bakulezi insuku. Zimkhalele ke uNcube. Wetheswa icala elikhulu kulokutshaya akwenza uMaKhuphe wakoBadala eInyathi. Ubhekane lomlandu wokwephula umthetho we-Domestic Violence Act ngoba ehlukuluze isithandwa kumbe umuntu ake wathandana laye ngokumtshaya, imbangela igxile kulolothando lwabo olwake lwavutha.

Lakulona leli icala bakwethu, sithi thina, induku kayiwakhi umuzi. Uthando luyinsika yokuthula, intuthuko lenhlalakahle. Ungaqinisa uthando, kawulakho ukutshaya, ukukhuba kumbe ukonela omunye umuntu ngoba usazi ukuthi ongakuthandiyo wena, laye kakuthandi njalo isono kasiphindiselwa ngesono.

Aaaaah bakwethu, indawo kaWatsha Tsotsi isisuke yaba mfitshane singakathinti ezokweba, sidibane kuviki ezayo sesiqalisela lapho. Okunengi kutholakala ku-(04) 700171-9 Extension 3193; 0735752386/ 0716616987 / 0783185092 / [email protected]/[email protected]/[email protected]

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds