WATSHA TSOTSI: Dibadiba loTsotsi

16 Sep, 2016 - 09:09 0 Views
WATSHA TSOTSI: Dibadiba loTsotsi

uMthunywa

KAKUSIYO Hwange yodwa edinga abetheswa amacala. Abacuphi beZimbabwe Republic Police (ZRP) Criminal Investigation Department (CID) eVictoria Falls Police District labo bathi balabo ababazingelayo. Ngihlala ngisitsho ukuba ngelihlo lomthetho, abantu laba bamsulwa bakwethu. Bakhuthazeni baye enkambeni eseduzane labo bayozigeza. Manengi amalungelo oluntu abangawasebenzisa njalo aqukethwe ngokupheleleyo kusisekelo semithetho yakuleli — Constitution of Zimbabwe Amendment Number 20.

Kusenjalo, abadingwayo laba ngabalandelayo-:

Johannes Phiri, 79-102931-T03, odabuka eMberengwa kodwa wakhulela eHwange. Wetheswa umlandu wokudlwengula lokweba esebenzisa udlakela olondolozwe ku-docket register (DR) 29/05/2011. Ubehlala ku-1265 elokitshini le Chinotimba edolobheni leFolosi.

Nyakenye, kubikwa uDereck Farai Manhovo olenombolo zesithupha ezithi, 19-032957-W70, waqila omunye umuntu kudaba olwaziwa ngo-DR23/04/15 oluphethwe yi-CID Victoria Falls. Ihofisi yalenkamba ithinteka ku-013-44201. U-Dereck wanyamalala engakazali ukuba uhlalangaphi.

U-Fibion Ncube ongazakalanga inombolo zakhe zesithupha udingelwa icala lokweba okubikwa ulidale ngomnyaka ka2015 ngoba lilondolozwe ku DR18/06/15. Lokhe ucutshungulwa umlandu lo ngoba icala kaliboli.

UPartience Ncube ligama eliqaqambisa amathambo endlebeni zeziqholo zezhwane. Kungani? Ngoba kubikwa wetheswa icala lokubulala omunye umuntu ejongile. Icala leli ladalelwa koSikente eTsholotsho ngomnyaka ka2007.

Ngempela bakwethu lizacina likunanzelela ukuba kuliqiniso ukuba icala kaliboli. Phela sokuyiminyaka eyisificamunwe munye kusukela uNcube edale icala leli. Kodwa-ke lilokhe lisacutshungulwa njalo umbono wokuba uNcube ngumbulali usesekhona aze azigeze yena. Wacina ukubonakala esahlala emzini wakhe esigabeni seMganwini koSikente esiqintini seTsholotsho. Abalolwazi lwalapho angabe ekhona kumbe abafuna ukuzwa okunengi ngalelicala, basebenzisa uDR02/07/07.

Nango-ke laye uNorman Ncube weNsuza encintisa esonweni lesiga esibi kangaka ethi ngeke asalela ngcono abulale owakhe. Yeyi madoda, kunzima emhlabeni! UNcube wesibili lo, uNorman, ngosebenzisa inombolo zesithupha ezithi 84-023400-V84 njalo elakhe icala lithethwa ngoInsuza DR04/11/08. Wayehlala emzini wakhe ku-Village 4A khona eNsuza. Badingwa ngamehlo abomvu oNcube njalo loluhlu lomanyano wamapholisa omhlaba wonke jikelele olwe-Interpol solukwazi. Akukho-ke lapho esiya khona bakwethu nxa sisetheswa amacala kumbe izono. Lilibho ngokwalo u“hamba sihambe kodwa umphako nguwe” — impilo yentwala! Isiphetho sakho sibuhlungu zihlobo, sifana lethumba elingakakhanywa. Phela nxa ungasazigezanga wena, ukuhlambulula kumbe ukupikela umlandu lesono sakho, ulakho ukuhlala udlela evalweni / ukubotshwa ungalindele / ukuzibophela / ukutsha esihogweni usukhuthe umbuso wezulu.

Sinanzelela ukuba abantu babona ukuqakatheka kokwenqabela ukudala amacala ngemva kokuba sebewonile, sebesizwa isikhudumezi sempi yomanyano kazulu lamapholisa. Sibonisana kunje nje, kulo Freedom Joshua Ndlovu ongazakali inombolo zakhe zesithupha kodwa wacina ukubonakala ehlala emzini kaChristopher Ndlovu, esigabeni sase Mkhonyeni eTsholotsho. Wathi ngemva kokubulala omunye umuntu kuleso siqinti, wanyamalala. Lokhu kutshisa kuyavikeleka ngokuhlalela khatshana loCALA kunye lomzali wakhe uSigilamkhuba. Kungangcono ucele enyaweni ngesikhathi ababili laba besiza kuwe, emcabangweni kumbe ngengozi — baleka. Kwabo kagwala kakulasililo. Akusizi ukuzotshaya utshani usuvele usulomlandu.

Ngizaphetha loludaba ngoBhekimpilo Moyo weNkayi loDoubt Mpofu weTsholotsho abangabanye njalo abetheswa amacala okubulala abanye abantu bejongile — murder. Kucatshangelwa ukuba uBhekimpilo nguye owehluleka ukulondoloza ezabanye wabulala omunye umuntu eseNkayi. Yena wayehlala emuzini kaJoshua Moyo esigabeni sakoMagwayi eNkayi. Wabaleka engakazakali inombolo zakhe zesithupha kodwa icala lakhe laselivuliwe eNkayi njalo laziwango DR4-5/01/12 ngoba esetheswa umlandu lo endawonye lomfowabo uJoseph Moyo owayehlala ku 5263 elokitshini le Cowdray Park koBulawayo.

UDoubt Mpofu yena udabuka eTsholotsho lanxa-nje isithupha sakhe singatholakalanga. Wayehlala esigabeni sakoMbamba ngaphansi kukaNduna uGampu khona eTsholotsho. Ukudingwa kwabetheswa ukubulala abanye abantu lokhu kugcizelela ukukhathazeka kwenkokheli zeZRP ezikwenza sikhathi sonke nxa zihluzisisa ngezokudalwa kwamacala. Icala lokubulalana lihlezi lihlupha ngoba akukho ngitsho lowodwa umphefumulo esikhangelele ukuba uchitheke kulelilizwe. Labakholwa ukuba babulawa ngabakhunkuli singababopha sibili uma kungaba lomthetho osipha lawomandla ngoba asikho isipho esedlula esempilo njalo kulilungelo loluntu ukuphila!

Lisale-ke bakwethu sidibane kwelizayo. Okwalamuhla kwanele. Kodwa-ke, lingadinwa sixhumane kunombolo ezilandelayo – WhatsApp0785 549 290 (MBCU Mat North), 0784 270 800(ZRP Mat North), 0783 185 092 (CID Mat North), 0785 957 764 (MBCU Bulawayo), 0782 047 834 (Victoria Falls District)kumbe ebulenjini ku- [email protected]

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds