Vunani amanzi ayasiza izifuyo lezilimo

22 Mar, 2023 - 21:03 0 Views
Vunani amanzi ayasiza izifuyo lezilimo

uMthunywa

Blessing Moyo

ABALIMI kundawana zonke zelizwe sebekhuthazwe ukuthi bavune amanzi ukuze izifuyo kanye lezilimo zabo zithole amanzi ngesikhathi izulu lingasekho.

UMnumzana Cosmas Muzunde onguLivestock Specialist uthe ukuvuna amanzi yindlela eqakathekileyo okumele yenziwe ngumlimi wonke.

“Inengi labalimi abazihluphi ngokuvuna amanzi ngoba abakwazi ukuthi aqakatheke kangakanani. Inengi labo lithembe ukusebenzisa amanzi abawathola ngesikhathi izulu lisina.

“Kukanti umlimi angavuna amanzi ukuze awasebenzise ngesikhathi izulu lingasani, lokhu kwenza umlimi angakhali kakhulu ngohlupho lwamanzi,” kutsho umnu Muzunde.

Uqhubeke echaza ukuthi amanzi aqakathekile kakhulu enkomeni zochago ngoba inkomo lezi zidinga amanzi amanengi ukuze zehlise.

Izilimo

“Inkomo zochago zidinga amanzi amanengi okunatha ukuze zehlise. Umfuyi angenza lokhu ngokukhongozela amanzi awafake ematankeni kumbe njalo angagebha imigodi  kumbe imigelo lapho amanzi ayabe egelezela khona ayakhe idamu elizangena amanzi la avela emigelweni.”

“Amanzi amanengi asetshenziswa enkomeni zochago ngawokugezisa izibaya, izitsha ezisetshenziswa ukusengela uchago kukanti okunye njalo amanye asebenza ukufafaza inkomo ngomuthi.

Ngakho kuqakathekile ukuba umlimi avune amanzi ukuze angakhali nxa esehlupha.

Uphethe ngokuthi amanzi awasetshenziswa ezifuyweni kuphela umlimi engawasebenzisa ekulimeni ukudla kwenkomo zakhe futhi.

“Amanzi awasetshenziswa ezifuyweni kuphela umlimi engavuna amanzi uyenelisa ukuthi alime ukudla kwezifuyo zakhe ngokwenza njalo umlimi akaphindi akhale ngokuthi inkomo zakhe azehlisi.

“Umlimi ohlakaniphileyo uyavuna amanzi ukuze inzuzo yakhe ingehli kodwa ikhwele ibe sezingeni eliphezulu,” kuphetha uMnu Muzunde.

Share This:

Sponsored Links