VULANI AMA-FIRE GUARDS AYAVIMBA IMLILO YENDLE

08 Jul, 2021 - 00:07 0 Views
VULANI AMA-FIRE GUARDS AYAVIMBA IMLILO YENDLE

uMthunywa

Thokozile Mbedzi
ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi bavule ama-fire guards ukuze bavikele imlilo yendle evame ngalesi isikhathi njalo elakho ukutshabalalisa amadlelo ezifuyo.

UMeluleki wezobuchwepheshe uMnumzana Simon Mlambo ukhuthaze abalimi abafuyileyo kunye labalimi kundawana zonke zelizwe ukuba kabavule ama-fire guards eminceleni yamapulazi abo loba ama-plot ngoba khathesi sokuyisikhathi esinzima lapho okuba lemlilo eminengi etshabalalisa utshani, izifuyo kunye lenyamazana zendle.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uthe ukuvula ama-fire guards kungaphathisa ukuthi imlilo ingasabalali indawo enkulu.

“Abalimi kabavule ama-fire guards eminceleni yamapulazi abo loba ekucineni kwamasimu ukuze bavikele ukusabalala kwemlilo engaqhamuka ngoba khathesi sokuyisikhathi somoya lapho okuba lemlilo eminengi.

“Ama-fire guards aqakathekile kakhulu njalo abalimi kumele basebenzisane labomakhelwane babo nxa bewavula ukuze kuvinjwe ukusabalala kwemlilo,” kutsho uMnu Mlambo.

Uthe ukwenza ama-fire guards kuzasiza abalimi ukuthi balondoloze utshani obusemadlelweni kunye lobunye ababuqumayo besenzela ukudla kwezifuyo zabo.

“Abalimi kumele babambane labomakhelwane babo njalo babe lenombolo zabo zamafoni ukuze nxa kungaqhamuka umlilo bancedisane ukuwucitsha.

“Okunye abalimi abangakwenza yikuthi babe lezifundo zokucitsha umlilo ukuze nxa usuthe waqhamuka babe belolwazi lokuthi ucitshwa njani,” kutsho uMnu Mlambo.

UMnu Mlambo ubuye njalo waxwayisa abalimi ukuthi baqalise khathesi ukunika izifuyo zabo ukudla ukwenzela ukuthi zingazaci ngoba ukuzipha ama-supplement sezicakile kwenza zidinge ukudla okunengi.

Share This:

Sponsored Links