Vikelani inkomo kumkhuhlane we-Botulism

22 Feb, 2024 - 00:02 0 Views
Vikelani inkomo kumkhuhlane we-Botulism

uMthunywa

Langelihle Moyo

INHLANGANISO ebona ngempilakahle yezifuyo eyeVeterinary Services isixwayise abalimi abafuye inkomo ukuthi bavikele inkomo zabo kumkhuhlane we-botulism ngoba ubangela ukugogeka lokufa kwenkomo.

Oyingcitshi kwezempilakahle yezifuyo kunhlanganiso le, uDokotela Maria Jakarasi, uthe umkhuhlane we-botulism ubangelwa yikuthi inkomo ziyabe zidle utshani lokudla okubolileyo. 

“Lonyaka kulendlala lezulu likhanya alikho, lokhu kwenza amadlelo ezifuyo abemalutshwana ngakho-ke ngithanda ukulixwayisa ukuthi linganiki inkomo amabele akhuntileyo lotshani obubolileyo ngoba yikho okubangela ukuthi inkomo zenu zibanjwe ngumkhuhlane we-botulism ngoba ukudla lokhu kuyabe sokulamagcikwane esiwabiza ngokuthi yi-toxin clostrium botulium ebangela umkhuhlane lo,” kutsho uDkt Jakarasi

Ubuye wachasisa ukuthi inkomo eyabe sibanjwe ngumkhuhlane lo ibonakala njani, lokuthi kuyini okungenziwa ekuvikeleni inkomo ukuze zingabanjwa ngumkhuhlane lo.

“Nxa inkomo sihlaselwe ngumkhuhlane lo ibonakala ngokungasadli kuhle, ukugogeka, kwesinye isikhathi icina isifa ngenxa yokuphefumuli kuhle. Besokusithi ekuzivikeleni inkomo emkhuhlaneni lowu, kumele lithengele inkomo zenu ukudla okuqondileyo lamanzi eneleyo lokuthi inkomo zihlatshwe amajekiseni aqondileyo,” kuchasisa uDkt Jakarasi.

Uphethe ngokuqonqosela wonke ofuye inkomo ukuthi bananzelele ukuthi inkomo zabo zidlani ikakhulu ngalesi isikhathi sendlala. 

“Ngithanda ukulikhuthaza ukuthi linanzelele ukudla okudliwa zinkomo zenu, njalo liziphe amanzi eneleyo. Lizinanzelele ngemithi etshiyeneyo yokuzivikela emikhuhlaneni efanana lawonalo owe-botulism ikakhulu ngalesi isikhathi sendlala,” kuphetha uDkt Jakarasi.

Share This:

Sponsored Links