Vikelani ihanyanisi emikhuhlaneni

02 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
Vikelani ihanyanisi emikhuhlaneni

uMthunywa

Joel Ndlovu
ABALIMI sebexwayiswe ukuthi baqaphele umkhuhlane we-downy mildew le-black smut ngoba iyatshabalalisa isilimo sehanyanisi amasimini.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uNkosikazi Ntombizethu Ndlovu oyingcitshi kwezokulima lokufuya esabelweni seMatabeleland North uthe umkhuhlane we-downy mildew ngumkhuhlane ogcweleyo njalo ubonakala kakhulu ngesikhathi somqando.

“Ihanyanisi nxa ingahlaselwa ngumkhuhlane lo uyibona ingasakhuli lamahlamvu ayo aphenduka abe lithanga icine ifile.

“Umkhuhlane lo ungahlasela isilimo uyahle usale enhlabathini.

“Ukuze umlimi alwe lomkhuhlane lo kumele ahlanganise ama-gram amabili eDithane M-45 le litha eyodwa yamanzi abesefafaza kathathu ngelanga okwamalanga alitshumi. Umlimi usengafafaza lenhlabathi,” kulandisa uNkkz Ndlovu.

Uqhubekele phambili esithi umkhuhlane we-black smut ngomunye umkhuhlane obakhona kakhulu ngesikhathi somqando njalo uyingozi kakhulu.

“Ihanyanisi esihlaselwe yimikhuhlane le, iyathelela enye eseduze layo. Ihanyanisi esihlaselwe ngumkhuhlane ibonakala ngokuba lamachathachatha lemizila emnyama emahlamvini ayo. Esikhathini esinengi ihanyanisi ibalothuli olumnyama lapho okulamachathachatha amnyama khona.

“Ukuze umlimi avikele umkhuhlane lo, akumelanga ahlanyele ihanyanisi ensimini efanayo okweminyaka emine ilandelana. Nxa kungatholakala ihanyanisi elomkhuhlane lo kumele ikhitshwe itshiswe. Intanga zehanyanyisi ezifakwe imithi yizo okumele zihlanyelwe njalo imithi umlimi angayifaka entangeni yi-captan kumbe i-thiran.

Uphethe ngokuthi abalimi kumele bazifundise ukugeza izandla nxa bengakabambi ihanyanisi yabo lanxa beqeda kuyibamba ukwenzela ukuthi bengatheleli izilimo imikhuhlane.

Share This:

Sponsored Links