Uncategorized

Usane lufele umdlwane

01 Dec, 2022 - 00:12 0 Views
Usane lufele umdlwane

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
KULEMULI ehlala elokitshini leMapfungautsi eGokwe Centre esabelweni seMidlands elokwesaba okukhulu kulandela ukufa ngendlela engazwisisekiyo kwendodakazi yayo elomnyaka lenyanga ezinhlanu yokuzalwa kulandela ukuba endlini yabo kungene omalulwane ababili phakathi kobusuku.

Indaba yabomalulwane laba kubikwa yenzakala ngemva kokuba abemuli le, bexabane lomakhelwane wabo ngenxa yomdlwane owadla isitshwala kunye lesobho okwenza bawutshaya wafa.

Umnikazi womdlwane lo, kubikwa wabikela amalunga emuli le ukuthi ukufa komdlwane wakhe kuzalandelwa yikufa komuntu andubana kufe usane lolu ngemva kwensukwana.

 

UNkosazana Regerayi Mazivanyika (30), nguye unina wosane olwafa kulandela ukuxabana lomakhelwane wakhe, uNkosazana Erita Manyerere (53).

Indaba le isisedale lenduna uNjelele.

Induna uNjelele, uMnumzana Misheck Njelele ugcizelele ngendaba le, esithi ngenye yendaba ezimangalisayo esigabeni sakhe.

“Isedale indaba yemuli lezi zombili. Omunye watshaya umdlwane womunye wafa ngemva kokuba edle isitshwala lesobho. Umnikazi womdlwane wathetha kakhulu ethi umdlwane wakhe uzalandelwa ngumuntu, umntwana walo owatshaya umdlwane wasesedlula emhlabeni ngemva kokuba kubonakale omalulwane.

 

“Indaba le sesayilalela, samhlawulisa inkomo ngenxa yamazwi akhe loba imali engaba yiUS$300.

Siqhubekela phambili sikhuthaza abantu ukuthi bahlalisane kuhle,” kutsho induna uNjelele.

UNkszn Mazivanyika uthe omalulwane ababili laba bangena endlini yakhe ebusuku, babhoda ngaleso sikhathi indodakazi yakhe yahle yoma intambo yakhangela nganxanye yangasatshibiliki.

“Omalulwane bangena endlini yethu yokulala babhoda phezulu kwethu. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba umakhelwane wami ethethe kakhulu ngoba ngitshaye umdlwane wakhe wafa.

“Umama lo wathi inja yakhe ingavele ife izalandelwa yikufa komuntu, umntanami wasesifa engagulanga,” utshonjalo uNkszn Mazivanyika.

“Umdlwane kamama lo wabuya lapha wadla isitshwala esasisele lesobho yakhona okwakuseziko ngasengimtshaya. Wakhala wabaleka uqonda ngakibo, umama lo wasebuya lapha esithi inja le ingavele ife izalandelwa yikufa komuntu.

Gokwe General Hospital.

“Yikho lapho okwabuya omalulwane umntwana woma umhlubulo sazama ukumusa kubaphurofethi kwavela ukuba wayethunyelwe ngumakhelwane. Umntanami wasesifa ngemva kwensuku ezimbili esesesibhedlela seGokwe General Hospital.”

Uthe umntwana lo wabekwa khonale eGokwe ngaphansi kwenduna uSahi.

Uthe uManyerere kazange afike esililweni sosane lwaze lwayabekwa.

“Ngenxa yokuba sasingaphathekanga ngendlela indaba le eyahamba ngayo, sayisa phambi kwedale lenduna uNjelele, owayihambisa kubosiyazi lakubaphurofethi lapho okwavela ukuba umama lo uledlozi losendo elimsebenzisayo. Loba kunjalo yena wakulandula,” utshonjalo uMazivanyika.

Uthe uNkszn Manyerere edale wala ukuthi ulomdlwane owafa ngemva kokutshaywa ngumakhelwane.

UMnumzana Philip Tafireyi Zama uyise wosane uthe wabizwa emsebenzini eKwekwe umntwana esegula.

Edale lenduna uNjelele, umama lo kwathiwa abhadale inkomo ezimbili

“Edale lenduna uNjelele, umama lo kwathiwa abhadale inkomo ezimbili loba iUS$650 ngenxa yomlomo wakhe lo.

“Mina ngangifuna inkomo eziyisikhombisa kuye, idale lathi akakhiphe ezimbili. Imbadalo le kayikabuyi, thina sesifuna ukuthutha ngenxa yendaba le eyenzakalayo,” utsho njalo uTafireyi.
Kusenjalo uNkszn uManyerere walile ukuthi waxabana lomakhelwane wakhe ngenxa yomdlwane wakhe owadla isitshwala sakomakhelwane.

“Akukho engikwaziyo, kangilamdlwane endlini yami, ngilenja enkulu. Lokhu okokuthi umdlwane wami wadla isitshwala sakomakhelwane lesobho akulanto enjalo, kangizange ngithethisane labo. Angikwazi ukuthi indaba lezi zivela ngaphi,” kutsho uNkszn Manyere.

Uthe umntwana lo wagula waze wafa, kakwazi ukuthi wabulawa yini.

“Esililweni kwafika amanye amadoda athetha emnyango wami ebuza ukuthi liqiniso yini ukuthi umntwana angafela umdlwane? Babesithi bangangitshisela endlini, ngasengibaleka lapha ngoba ngihlala ngedwa ubaba useKadoma emsebenzini.

Uqhubekele phambili esithi: “Inzondano phakathi kwemuli zabo ivela ekuthini yena nguye obamba imali yerenti endlini le. Induna yathi ngibhadale inkomo loba iUS$300 njalo ngenxa yendaba le, sengisesaba ukuhlala lapha.”

Share This:

Sponsored Links