Uncategorized

‘Ukubonga lokuhlonipha ubuciko kuqakathekile’

11 Apr, 2024 - 00:04 0 Views
‘Ukubonga lokuhlonipha ubuciko kuqakathekile’ Induna uDakamela

uMthunywa

Nkosilathi Sibanda

UKUBONGA abantu abenze kuhle kubaluleke kakhulu ekwakheni isizwe.

Lokhu kuvele ngesikhathi kubuthenwe kumkhosi wokuhlonitshwa ngemiklomelo yeNduna uDakamela, eNkayi eMatabeleland North ngeviki edluleyo.

Imiklomelo le inikezwe labo abenze kuhle emphakathini abadabuka koDakamela lalabo abasebenze gadalala ukuphakamisa lindawo lomphakathi jikelele, kumahlandla ehlukeneyo.

Bekuthe gwaqa inengi labantu abavela eziqintini zeNkayi lakwezinye indawo ezisemhlubulweni ongezansi yelizwe.

Umkhosi lo uqhutshwe phakathi kwamalanga amabili, kusukela mhlaka 5 kusiya ku-6 Mabasa, enkundleni yesikolo seDakamela Primary, esiseceleni komuzi weNduna uDakamela.

Kumalanga la, kubuthene abantu abafika phose i-5 000. 

Phakathi kwezethekeli bekulengcitshi zamasiko amaNdebele ezibalise ngembali zamakhosi eNkosi uMzilikazi, zigcizelela ngokuqakatheka kokubonga abantu abasebenzela ukuphakamisa uzulu. 

Omunye wengcitshi ezethule umbiko zibabaza ngomkhosi lo nguDokotela Samukele Hadebe othe abantu kumele bakwazi ukuthi lasendulo isizwe sasibonga amaqhawe aso, ngakho okwenziwa yinduna uDakamela kuyancomeka.

“Ngokubona kwami, umsebenzi lo omkhulu kangaka koNduna uDakamela ugqugquzela amakhono lobuciko obuphezulu, kanti-ke, kuyikubonga lokuhlonipha amaqhawe lamaqhawekazi azivezileyo ngezithuthuku zawo. Okukhulu ngomsebenzi wemiklomelo yeNduna uDakamela yikubonga. Ukubonga lokuhlonipha umsebenzi omuhle bekuqakathekile esizweni sikaMthwakazi.

“Endulo umuntu wayengaziqhenya azibonge ngendlela ethile kumbe ahaywe ngabanye ngemisebenzi yakhe. Imisebenzi ayisibuqhawe empini bodwa kodwa lenjulalwazi yokwakhiwa kwesizwe lenhlalakahle yabantu jikelele. Silabo ubufakazi bokuthi bonke labo abasebenzele isizwe babebongwa yinkosi ngemihlambi yezinkomo. Abaveze ubuqhawe kumbe ubungcitshi obuphezulu baphiwe ubuduna. Yisiphi isibongo esingedlula lokho?”

UDkt Hadebe uthe umkhosi wemiklomelo yeNduna uDakamela kawubengumzekeliso wokuthi zonke iziqinti zingenza okungcono ngokuphakamisa imisebenzi ezaletha ingqubekela phambili.

“Imiklomelo kaDakamela ayibe ngumhlahlandlela wokuzazisa lokuhlonipha imisebenzi emihle, ethuthukisa umphakathi lobuntu bethu,” nguDkt Hadebe lo.

Umcimbi wemiklomelo yeNduna uDakamela ubudibanise labaculi abatshiyeneyo, kusukela kumbube, ezomdabu lakuma-piano. Abahlabeleli abajabulisa abantu babalisa uSikhosana Buhlungu, Vutha Bucilo BeAfrica, uMahlaba, Thandi Dlana, Izinkanyamba, Ilima Records, Sasa Group, Crazy Masters, le-The Rising Stars.

Izikolo lazo zithole ithuba lokutshengisa ukuthi abantwana bafundiswa imigido yomdabu.

Kuhaywe lenkondlo.

Imbongi yodumo u-Albert Nyathi kunye lo-Obert Dube, bajabulise izethekeli. Induna uDakamela income imisebenzi yembongi zombili.

UDube ubengomunye wabaphathi benhlelo encedisana loDr Gasolo loSithandazile Dube ozibiza ngokuthi “Um’Africakazi”.

Okubatshazwa kakhulu ngomcimbi wemiklomelo kaDakamela yikubucwazicwazi bemvunulo yamaNdebele. Abadala labasakhulayo bebekhululeke kakhulu begqoke okwesiNtu, betshengisela imvelaphi yabo.

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds