umzimba omncinyane lowesintwana LamUhla

10 Mar, 2022 - 00:03 0 Views
umzimba omncinyane lowesintwana LamUhla

uMthunywa

Okwakuyiziziba sokungamazibuko, okwakuyimifula sokuyizifudlana, okwakuzintaba sokungamaqaqa okwakungamadwala sokungamatshe, okwakuyizindlu sokungamanxiwa, okwakungamabhungu sokungamakhehla.

Yebo-ke zulu loluluhlu lwengcazelo luchaza ukutshintsha kwempilo, osokuthe kwenzeka ngenxa yokudlula kwesikhathi. Ikanti ithi itshintsha njalo impilo, lezifiso zethu, izinto esizilangazelelayo empilweni ziya zitshintsha. Izinto esiziqakathekisayo esizikhwabithayo, amasiko esiwagcinayo lemikhuba ebisenziwa iya ilokhu itshintsha.

Ngaphandle kwalo loluhlu lwezinto engiziqambe ngenhla, owesifazana laye uyewatshintsha ezintweni azikhwabithayo, ikakhulu esimweni sakhe nxa sikhangelisisa isimo sokubunjwa komzimba wakhe.

Izolo bekuthiwa umfazi ngumfazi nxa ethelile ebunjiwe enyathela kuzwakale, eligcwalaguma, ezimukile elezigcuma editshazela emzini, kukhanya ukuthi kulenina ekhaya, elinyathela izisinde zalo zizwakale, lihambe umhlaba ulivumele, livunyelwe yiyo yonke indalo manxa kuyizinyoni lezidlonono ezisezixukwini lazo zitshwitshwize zivuma ukuthi mpela yakhiwe yamunya intokazi yomuntu, umhlaba lo umane utshengise angani uyadabuka ngaphansi kwezisindo zakhe ngokubana eyindlovukazi.

Hawu lamajaha ebethi nxa edinga owokuyamgcinela unina, owokwakha laye umuzi ubedinga eliditshazelayo inina. Pho ke bandla njengoba itshintsha impilo iguquka imibono yethu ngempilo lamuhla abesintwana kabasawukhwabithi lumzimba omkhulu, bonke bagulela, bakhalela ukuba ngozacile umzimba okamesisi, kumbe o-slender njengoba bebabiza lamuhla.

Mpela bafisa izimo lokubunjwa kwalabo abaphatheka kwezokumodela. Sebeyebahilela ezintweni ezinengi bezama ukuzaca, okuyikho osokufiswa lamuhla. Abanye bahamba ezingeni lokuzincitsha ukudla, omunye ubhejela ukudla kanye ngelanga.

Abanye bathi nxa sebengo-slender baphinde njalo banathe lamaphilisi, bagcobe amafutha okutshintsha umbala wabo ukuze babe ngama-yellow bone.

Yebo ke ukubuya kwamakhiwa yikho okwabangela lolutshintsho, endleleni owesintwana azikhangela ngayo ezweni lase Africa.

Thina sithe sikhula sezwa kuthiwa kulabo Mama Africa, amavithikazi abanyathela umhlaba uvume, pho-ke lamuhla babonakale bebahle, bangaphangi baguge, benelise ukugqoka izigqoko zibafanele, ikanti njalo benelise ukukhanga oAdamu, ngoba kuthiwa ngalezinsuku bathi kabaze bajabulela ukuhamba lomfazi, olingisa udadewabo, kumbe unina, ngenxa yomzimba wakhe omkhulu.

Asazi ke batayi njengoba sebefuna ukuba zincingo abantwabethu, ukuze bangaphangi baluphale, bafanelwe yizigqoko, bavakatshe bangaze babalekelwa ngoAdamu bangene bakwane kulumhlambi wabangelankolelo zabo.

Asazi ke isimanje sawuchitha ke umuthi inkonyane, buchitheka bugayiwe phinde zulu uwabone amavithikazi evithikiza egumeni, sebeye bangenelwa indawo zabo ngo-slender, amalamb’edlile abalenzipho ezinde ezipendwa ngembala etshiyeneyo, abalezisu ezingakhencezi angani akulalanga abane kiso, abangani abayivakatsheli indlu encane abangani abasidli isitshwala, abawanathi lamanzi.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds