Uncategorized

‘Umfundisi wakhulelisa mina lomama’

22 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
‘Umfundisi wakhulelisa mina lomama’

uMthunywa

ULUCY Sengati ukhulelwe isisu esilenyanga eziyisikhombisa kodwa akajabulanga njengabanye omama abazithweleyo ngoba umama omzalayo uVumile Sono laye ukhulelwe njalo bonke bakhuleliswa yindoda yinye engumfundisi.

ULucy ohlala eTsakane eKurhuleni uthi umzondele unina.

“Umama ngimtshela yiloba yini eyenzakala empilweni yami. Ngathi ngiqala ukuthandana lomfundisi ngamtshela wazenza yena ongijabulelayo yena esazi ukuthi laye wayehlangana lomfundisi,” kutsho uLucy.

Uthe uzizwa eyisiwula impela.

“Ngangimtshela nxa ngisiyachitha isikhathi lomfundisi. Wayesazi ukuthi ngimthanda kanjani,” nguLucy lo.

ULucy uthe yena lomfundisi baqala ukuthandana kunyanga ezingu-16 ezedluleyo.

“Ubudlelwano bethu sabugcina buphakathi kwethu, umama nguye yedwa owayesazi ngabo kodwa sasingakuhlelanga ukuthi ngikhulelwe,” utsho njalo.

“Ngamtshela umama sengizithwele okwenyanga ezimbili wakhanya engijabulela kodwa ngakunanzelela ukuthi kukhona okutshaya amanzi ngendlela aziphatha ngayo ngesikhathi ngimtshela.

“Ngemva kwenyanga eyodwa umama wathi laye ukhulelwe inyanga ezimbili mina ngathaba ngathi yisibusiso esikhulu lesi kukanti angibuzanga elangeni.

“Lokhu kwangijabulisa kakhulu njalo sasihlala sihlela ukuba abantwabethu bazakhula njengamawele.”

ULucy uthi babesiya esibhedlela bonke ukuyahlolwa njalo behlela yonke into ngokuzithwala kwabo bonke.

“Isimanga yikuthi umama kazange angitshele ukuthi uyise womntanakhe ngubani. Ngeviki ephelileyo ngacela ukusebenzisa umakhalekhukhwini kamama ukuze ngikhulume lomngane wami.

“Ngesikhathi ngikhuluma lomngane wami umama waphuma phandle. Ngithe ngiqeda kukhuluma lomngane wami ngasenginakana ukuthi ngihle ngifonele umfundisi oyisithandwa sami ngethuka ngesikhathi edobha ucingo khepha waphendula esithi ‘sithandwa sami’.

“Ngaphangisa ngabeka ucingo phansi, kodwa ngemva kwemizuzwana kwangena umlayezo umfundisi esithi ukhanuka umama kanye lomntanabo ongakazalwa.”

ULucy uthe wakhangela imlayezo yonke eyayisefonini wathola ukuthi ngempela unina lomfundisi olijaha lakhe bayathandana.

Uthe walanda umfundisi wambuza ngalokhu lakanye wavuma ukuthi kuliqiniso.

“Ngiyabazonda ngalokhu abangenze khona, ngaqala ukungena ibandla leli kuminyaka emithathu eyedluleyo njalo ngangizibona angani ngizakuba ngumamfundisi,” utsho njalo.

Ebuzwa ngalokhu uVumile walile ukukhuluma ngodaba lolu.

“Yebo ngikhulelwe kodwa kangifuni kukhuluma indaba zami labamaphephandaba,” utsho njalo ekhwaza.

Umfundisi oleminyaka yokuzalwa engu-40 uthe uyinceku kaNkulunkulu njalo ufuna ukwenza izinto ngendlela eqondileyo.

“Ngingumfundisi njalo ngifuna ukwenza izinto ngendlela eqondileyo. ULucy ngiyamthanda njalo umama wakhe ngiyamthanda njalo. Ngifuna bonke bahlale bejabule,” kutsho lumfundisi.

Ebuzwa ukuthi kungani wathandana lomama kanye lendodakazi yakhe uthe walingeka nanko phela bonke bahle.

“Ngithemba kuzamela sihlale phansi sibonisane ngokungenziwa,” kuphetha umfundisi. — Ubulembu

Share This:

Sponsored Links