Uncategorized

UMBONO WOMTHUNYWA: UKUBULAWA KWEZINGANE NGESIHLUKU AKUPHELE

19 Nov, 2020 - 00:11 0 Views
UMBONO WOMTHUNYWA: UKUBULAWA KWEZINGANE NGESIHLUKU AKUPHELE

uMthunywa

SESISIDE isikhathi sikhuza umhlola elizweni ngokuhlukunyezwa lokubulawa kwabesifazane labantwana ngabeselilisa. Isimanga yikuthi lanxa bekungathi abesilisa yibo abavame ukwenza lokhu, isenzo sikamama weChivhu ogwaze wabulala abantwabakhe abane silokhu sitshwaqisa umzimba.

Inina leli lingabe liqambe izizatho zaba mbalwa eziyizo ezenze labulala abantwabalo abangela cala ngesihluku esimangalisayo kodwa asikho ngitsho lesisodwa isizatho esizwakalayo esingenza umuntu avunyelwe ukuthi abulale umntwana amzeleyo.

Kambe ubengenwe ngumoya bani aze achithe imiphefumulo yabantwana abathwalayo, loba kuyikukhawulisa indoda akuvunyelwa lokho. Isenzo esifana lalesi sisixotshela izibusiso empilweni ngitsho lesigabeni ngoba usingcolisile.

Kambe lokhu kungabe kusitsho ukuthi abantu sebelahlekelwe yibuntu kanye lonembeza wabo na?

Uma kungaqhubekela phambili abantu besenza izihluku ezifana lalesi, kasikhohlweni ngephupho lokuthula lokuphumelela elizweni labokhokho bethu.

Ezinye izizwe ziyohlala zisibukela phansi, zisihleka, zisigcona futhi kufanele.

Limvukuzane esingumbulalazwe futhi ngeke lanini sithi idalwa lulaka lwendlala lenhlupheko. Ukuhlupheka kuthinta wonke umuntu kepha asibatholi abanye omama begila imikhuba yokubulala abantwababo.

Sihlaba umkhosi, sinxusa omama abaqotho ukuthi abasukume bayibambe sinyinqobe limpi. Masiqale emakhaya ngokuba yisibonelo.

Sinxusa omama ukuthi nxa kukhona okubakhathazayo emoyeni bangakugcini kodwa kabadinge usizo kusatshisa ngoba ukufuthelana yikho okubangela isihlava sokubulala.

Sinxuse njalo obaba ukuba baphathe omama ngothando, bangababeki izandla njalo bangakhulumi amagama abephula imoya ngoba ngesinye sezizatho esibekwe linina leChivhu.

Abazali labo balomlandu wokukhulisa izingane ezingabafana lamantombazane ngokulingana ukuze kungabi lababona angathi bangcono emtshadweni nxa sebekhulile.

Nxa kunzima emtshadweni kungaba ngcono ukuthi umuntu atshiye kulokuthi acine edale isono esifana lalesi ngoba esesaba ukuthi abantu bazathini angatshiya.

Seziguqukile izikhathi, asifundise izingane zethu zisencane ukuzithanda zingalindeli ukuqinisekiswa omunye umuntu ngobuhle lokuthandwa kwazo. Lapho zikhala masizilalele, lapho zifuna ukubuyela emakhaya, masizamukele ngothando langezandla ezifudumeleyo sizisize ukuthoba amanxeba.

Ayihlome ihlasele ngempi yokwakha isizwe esitsha esilobuntu, unembeza lokuthula.

Share This:

Sponsored Links