Uncategorized

Umbono woMthunywa: Kubi ukuthi abantu baswele ukudla okuyisisekelo sempilo

01 Aug, 2019 - 00:08 0 Views
Umbono woMthunywa: Kubi ukuthi abantu baswele ukudla okuyisisekelo sempilo

uMthunywa

UKUKHWELA kwentengo yokudla okutshiyeneyo okuyisisekelo (basic commodities) kumpilo yabantu yansukuzonke kutsho ukuhlupheka kwabantu abanengi elizweni. Phose wonke umuntu elizweni ngeke enelise ukuphila engalakho lokho kudla okuyisisekelo.

Ukudla okuyisisekelo empilweni yomuntu yansukuzonke kugoqela isitshwala, itshukela, amafutha kanye lesawudo.

Inengi labantu ngenxa yomumo welizwe beselithembe ukuthenga impuphu letshukela nje kuphela ukuthi izimuli zabo zizidlele lemibhida ezivandeni nanko irayisi, inyama lokunye nje okunengi alisenelisi ukuthi likuthenge ngokuzimadlana elikuholayo.

Kuyadanisa-ke ukuthi ngoLwesibili kuyonale iviki itshukela likhwezwe ngesilinganiso samaphesenti edlula amatshumi ayisithupha. Abanye nxa isitshwala singekho bazinathela nje uhololo badlulise ilanga. Pho nxa itshukela selikhwelile lokhu kutsho ukuthi inengi labantu elizweni lizaphila nzima.

Okudanisa kakhulu yikuba uzulu ubevele ethwele nzima ukuthenga lokho kudla okuyisisekelo sempilo okwenela imuli yakhe ngenyanga nanku phela abaqhatshi abanengi beholisa izisebenzi zabo ingcosana.

Amakhilogilamu amabili etshukela kubikwa asezathengiswa ngemali engange$17.

Ngenxa yokuthi intengo yokudla isiqanse kakhulu elizweni uzulu akasenelisi ukuthenga ukudla obekuthengwa kudala ngoba sekubiza okuphindwe kanengi nengi.

Kambe bangaki abangenelisa ukuyithenga? Sitsho phela inengi lethu abantu abansundu silabazali kanye lezinye izihlobo ezisemaphandleni ezikhangelwe yithi esisebenzayo.

Kuyadingeka ukuba uHulumende angenele kundingeko zezimuli zansukuzonke ukuze abamankampani bangazikhwezi mahlayana nje.

Kakukhwezwe ngendlela ehambelana leholo lezisebenzi ngoba nxa kungenjalo pho iyavela ngaphi imali yonke leyo efuneka empilweni yomuntu munye ngamunye?

Okudanisa kakhulukazi yikuba inengi labantu abasebenzayo lizidlela ingqweqwe zomlomo lisemsebenzini qede liyengena emabhasini seliphindela emakhaya.

Ngendlela uHulumende angenela ngayo kudubo lokuduliswa kwemitshova wafaka amabhasi, kuyadingeka njalo ukuthi avule izitolo zabantu ngokuphangisa ezizathengisa impahla etshiyeneyo ngentengo efinyelelwa ngubani lobani.

Yebo, abalimi bangabe bebelimela amahala, kuhle kibo ukuthi sebezathengisa itshukela labo kanye lomumbu wabo ngemali engcono.

Kufanele kufane kuye wonke umuntu. Abalimayo labo balimele okukhona kuthi abathengi labo bathenge bejabulile besazi ukuthi intengo ebizwayo bayayenelisa.

Share This:

Sponsored Links