Uncategorized

UMBONO WOMTHUNYWA: Ilanga likazibuse kalibe lomutsho empilweni zethu sonke

08 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
UMBONO WOMTHUNYWA: Ilanga likazibuse kalibe lomutsho empilweni zethu sonke

uMthunywa

ILANGA lokuthakazelela uZibuse liqakathekile kakhulu empilweni zabantu beZimbabwe. Kuthiwa nguZibuse nje ngoba kulapho ilizwe elathola khona ukukhululeka — elathathwa khona embusweni wabelungu laba ngelethu thina abansundu.

Kunengi okwalethwa nguZibuse kwabansundu. Ngesikhathi sombuso wabelungu abantu babeyizigqili, babephathwa njengengcekeza eyenyanyekayo njalo enukayo, bengelakho okwakuthiwa ngokwabo kodwa beselizweni labokhokho babo. Kwakulemithetho eminengi eyayibekiwe eyayisenza bangakhululeki, kwakulendawo njalo lapho ababengavunyelwa khona ukuhamba baphinde banikwe ngitsho lezikhathi zokuhamba.

Kodwa konke lokhu kwaguqulwa yikungena kwamaqhawe lamaqhawekazi iganga bayachitha igazi ukuze sonke siphinde sikhululeke.

Mhlaka 18 kuyonale inyanga kujatshulelwa umnyaka wamatshumi amane lanye iZimbabwe yathola uZibuse.

Umkhosi walonyaka uzakuba ngowesibili lapho ozagujwa khona kulandelwa imithetho eyabekwa yinhlanganiso yamazwe kwezempilakahle eyeWorld Health Organisation ngoba silokhu siphakathi kobhubhane lweCovid-19.

Loba umkhuhlane weCovid-19 usuqede abanengi kodwa ngeke usenze njengabantwana beZimbabwe sehluleke ukukhumbula amaqhawe akithi afela ukuthi inotho yonke ekuleli ilizwe iphinde njalo ibe ngeyethu ngokupheleleyo.

Inkululeko esayithola ngelanga sithola uZibuse kumele siyigagadlele ngoba sifuna ukuthi ibe ngokulaphakade.

Ngenxa yokuzinikela lokuzimisela kwamaqhawe ethu sesisenelisa ukwenza yiloba yini esiyifunayo elizweni lakithi.

Lamuhla lokhu semba amatshe ehlukeneyo aligugu, siyalima emapulazini esasiwathathelwe sayaphoselwa endaweni ezilugwadule ezingalimekiyo.

Sesisenelisa ukuthi siye esikolo siyeqeqetshela ukuba yiloba yini esifuna ukuba yiyo. Ezibhedlela sekusiya ngemali yakho ukuthi ufuna ukuya kusiphi kodwa-ke wonke umuntu uvunyelwe ukuthi elatshwe lapho afuna khona. Ngeke sakubalisa sakuqeda konke ngoba lingatshona ilanga sikuqamba kunye ngakunye kodwa nje esingakutsho okumqoka yikuthi siyawabonga amaqhawe akade atshona.

Kuhle ukuthi loba lonyaka mhlawumbe singasoze siyehlangana njengelizwe esigodlweni sithakazelela uZibuse kodwa endaweni zethu ezehlukeneyo kasibeni moya munye sithakazelele uZibuse. Sibongela konke esesilakho esasingelakho ngesikhathi ilizwe libuswa ngabamhlophe. Sasiyisikhathi esibuhlungu kakhulu lesiya.

Kungumbona waleliphephandaba ukuba inyathelo elathathwa nguHulumende kugatsha lwezemfundo lihle kakhulu ukuze abatsha bafundiswe ngembali yethu ku-new curriculum ngoba le yiyo kuphela indlela engenza bazwisise ukuba kungani kumele siziqhenye ngelizwe lethu njalo singaze salithengisa futhi.

Le yiyo kanye indlela okumele siyithathe ukuze usuku lolu lube lomutsho ngitsho lakwabatsha bethu.

Share This:

Sponsored Links