Uncategorized

Umbono woMthunywa: Idlalicatsha lijonge ukuchitha umuzi wabantu qha

10 Sep, 2020 - 08:09 0 Views
Umbono woMthunywa: Idlalicatsha lijonge ukuchitha umuzi wabantu qha

uMthunywa

KULEZINSUKU sokuyimvama ukuzwa indaba ezitshiyeneyo ngabantu ababulalana kumbe ukulimazana ngenxa yokungathembeki kwabomkabo.

Akusamangalisi ukuzwa kuthiwa uSekaZibani uledlalicatsha, umakhwapheni phela. Kambe kungabe kubangelwa yini lokhu abantu besazi ukuthi kulakho ukuchitha imizi kuphinde kubangele ukumemetheka kwemikhuhlane ethelelwana emacansini.

Banengi omama abakhala ngokuthi obaba abasahlali ezindlini sebengabahlala bekumadlecatsha lawa okukhanya azimisele ukwehlukanisa imideni. Mihla lemihla sibala kumaphephandaba ngabathetheneyo abalwa uthole abantu behlubulana izidwaba emphakathini sekuyisimaye maye kubangelwa yikuthi umfazi uyabe esethole imilayezo engalunganga kumakhalekhukhwini kababa.

Impilo yabantwana ihle ivele iguquke nxa sokukhona osengene phakathi kwabazali babo. Impilo yabo iqala lapho ukubanzima nanku phela umuzi uhle utshabalale.

Abantu basuka bakhohlwe ukuthi imali ingeke yathatha indawo yothando kumbe njalo ibe yincwadi ebavumela ukufeba. Uzwa abantu nxa sebesemthethwandaba besithi “mina ngangivele ngingasamfuni uZibani, ngangisithi khona ngizamtshela”.

Konke lokhu akulunganga. Abantu nxa betshada kumbe njalo bezibika ebadaleni lasezihlotsheni zabo kungenxa yokuthi basethandweni. Pho okusuka kuthanyele lolo thando babone angathi bayizitha bengabe besafuna lokukhangelana kuyini?

Abantu kumele bazi ukuthi uthando lukhula ngokwazana, nxa umuntu ezatshiya inina lakhe elanda umakhwapheni ethi umthanda ukwedlula umama ombelethele abantwana uyazikhohlisa ngoba iqiniso elikhona yikubana i-small house ayimazi, yazi imali yakhe.

Nxa engaphiwa inyanga ukuthi ahlale lalo lelodlalicatsha uzalikhumbula inina lakhe alithwalise imitshaqana nanku phela uzakunanzelela ukuthi uthando akusimanamunede kuphela. Kuhle abantu bakhulumisane ukuze kungabi lokungezwani okuzakwenza bangahlalisani kuhle.

Nxa abantu bekhulumisana, bezwana endlini akwenzeki ukuthi umuntu afebe ngoba bezwisisana. Kodwa-ke nxa abantu bengakhulumisani, bephilisana angathi bahlangane ebhasini basebehlalisana nje akubi nsuku zatshwala omunye wabo kumbe njalo bonke bengangenanga indlela embi eyokufeba.

Lokhu kuyingozi hatshi kulabo abafebayo kuphela kodwa kumuli yonke ngoba igcikwane lizabathanyela litshiye abantwana bezintandane.

Umama kumbe ubaba ulakho ukuziphatha enze konke okudingakalayo endlini kodwa ngenxa yokuthi omunye uyabe engathembekanga emtshadweni umkhuhlane uyangena ngenxeba ekhaya abantwana basale bengela owokubagcina, okuyinto ebuhlungu njalo. Kanti njalo omunye umbuzo abantu abamele bazibuze wona ikakhulu amadlecatsha, yikuthi kuyabe sekutheni umuntu echitha umuzi wabanye nje?

Banengi phela abantu abangathathanga labangathathwanga kodwa ubona umuntu esiya lapho azi khona ukuthi sekwakhiwe. Yebo ulakho ukuzitshela ukuthi lokhu akwenzayo akusoze kwaphumela egcekeni kodwa-ke bathi bona abadala okulempondo akufihlwa emgodleni.

Imuli elabazali abathembekileyo abahlalisane ngothando yondla abantwana abalezimilo ezithabisayo, abantwana abakhula bethandana njalo besenza into ezizakwenza baphumelele empilweni.

Kodwa indlu elenzondano lokungathembeki yandise ukondla abantwana abathi besakubanga laphansi bazithwale, baqale ukutshontsha lokwenza bonke ububi obuyabe bungakhangelelwanga.

Share This:

Sponsored Links