Uncategorized

UMBONO: Siyabamukela abakha izikolo ebantwini

15 Jul, 2021 - 00:07 0 Views
UMBONO: Siyabamukela abakha izikolo ebantwini

uMthunywa

UMNTWANA wonke ulelungelo lokuthi athole imfundo njalo kuba yinto enhle kakhulu nxa efunda esikolo esiseduzane njalo esimnika ulwazi oludingakalayo empilweni yakulezinsuku.

Akusinto enhle ukuthi umntwana akhasabule umango omude esiya esikolo ngoba lokho kungenza ukuthi ethi nxa efika esikolo abe esediniwe ehluleke ukufunda kuhle okungabangela ukuthi engabe esaphuma kuhle ezifundweni zakhe.

Kuyajabulisa ukuthi uHulumende kanye lalabo abaphathi bezikolo ezingayisizo zikaHulumende bayazama ngazo zonke indlela ukuthi izikolo zibe seduzane ukuze abantwana bangahambi imango emide.

Lamhlanje silodaba oluhle sibili kwezemfundo lapho omunye umeli wedale lePhalamende eBulilima East uKhomuredi Nqobizitha Mangaliso Ndlovu enza imizamo yokuphakamisa isikolo seNtunungwe Secondary ngokuthi kwakhiwe indlu yokufundela izifundo zeSayensi i-laboratory.

Isikolo lesi loba sesileminyaka engu-17 savulwa amasango kodwa kubikwa abafundi bakulesi isikolo bebengenzi izifundo zeSayensi. Kulezinsuku uHulumende wakithi uphathekile ngokuthuthukisa izifundo zeSayensi ngaphansi kohlelo lweScience, Technology, Engineering and Mathematics okujayele ukubizwa ngokuthi yiSTEM.

Kungakho-ke inyathelo likamphathi wesikolo lesi lokubambana labazali kunye lomeli uNdlovu ngenhloso yokuthi abafundi bakule indawo bangaze basalela emuva kuzifundo zeSayensi liyancomeka ngoba kusitsho ukuthi ngeke abantwababo babe beseqiwa ngamathuba atholwa ngabafundi abavela kwezinye izindawo ezehlukeneyo elizweni.

Sibatshayela ihlombe ngalokho abakwenzayo ngoba kuthuthukisa isizwe sakithi kwezemfundo njalo sithemba ukuthi bazaqhuba kuhle benelise ukuthi bathole ingwalo lakho konke okufunekayo emfundweni yabantwana laba.

Sonke siyazi ukuba kayisiso sodwa isikolo seNtunungwe esingelayo indlu yokufundela izifundo zeSayensi kodwa zinengi ezinjalo emaphandleni ehlukeneyo.

NjengoMthunywa sibona angathi aluba baba banengi abameli kunye labakhokheli bezigaba abaphatheka kunhlelo ezifana lalezi ukuze babe banengi abantwana abaphuma emaphandleni ababa lomfutho wokwenza izifundo zeSayensi ngoba yizo ezingaphakamisa umkhonomi welizwe lakithi.

Yebo izandla zimfitshane lanxa isifiso sokwakha izikolo zikhona kodwa kungumbono woMthunywa ukuthi uHulumende, abazali kanye lezinye inkokheli bangabambana akukho okunzima kodwa konke kungaba lula ngesikhatshana nje.

Kungaba njalo sizabona ukuthi impilo iba lula ngoba phela zingakhiwa izikolo ezilezindlu ezeneleyo zokufunda abantwana abayibo inkokheli zakusasa, babe ngababusi abale mfundo yabo enhle.

Share This:

Sponsored Links