Uncategorized

Umbango wesihlalo senduna uMvutu

01 Oct, 2020 - 03:10 0 Views
Umbango wesihlalo senduna uMvutu

uMthunywa

NguLeonard Ncube
SOKUVUKE umbango wokukhetha lo ozavuselela umbuso wenduna uMvutu esigabeni seHwange.

Induna uMvutu, igama lokuzalwa kunguNyangayezizwe Mlotshwa yakhothama ngoMbimbitho ngo2014 ileminyaka yokuzalwa engu- 61.

Yatshiya amantombazane amathathu okuyikho osokudale ukuthi kudlule iminyaka eyisithupha kungela nduna esigabeni sakoMvutu ngoba imuli yakoMlotshwa ingaboni ngaso linye ekuthini ngubani ozavuselela ubuduna bayo.

Elinye icele lemuli lithi ngeke labuswa ngumuntu wesifazane ngoba kulihlazo esikweni lesiNguni ukuthi intombazane ibe yindlalifa kayise, njalo elinye lithi indodakazi yakuqala kamuyi uNkosazana Silibaziso Mlotshwa yena oseleminyaka engu-24 yiyo indlalifa njalo kumele athwale intonga kayise.

Sanders Mlotshwa

Imuli yakhetha umfowabo kamuyi uMnumzana Sanders Mlotshwa ukuthi avuselele ubuduna kodwa uNkszn Mlotshwa uye wahambisa udaba emthethwandaba esithi nguye indlalifa ngakho nguye omele agcotshwe ubukhosi.

Icele elimi loMnu Mlotshwa lithi ngesiko lesiNguni intombazane ngeke ibe yinduna kukanti ke uNkszn Mlotshwa uthi uyancindezelwa ngoba engowesifazane.

Umhlangano oqhutshwe ngoMvulo emzini wenkosi uMvutu uveze sobala ukuthi akula kuzwana ngaloludaba emulini yakoMlotshwa.

Imuli yona ebimelwe ngudadewabo kamuyi uNkosikazi Effie Mlotshwa-Sithole ithi yakhetha uMnu Mlotshwa ukuthi avuselele ubuduna bomfowabo yamnikeza intonga yobukhosi kodwa uNkszn Mlotshwa lonina uMaZulu bathi intonga kamuyi bayigcinile leyo okukhulunywa ngayo ayisiyo yeqiniso.

“KoMlotshwa umuntu wesifazane uyahlonitshwa njalo isiko liyalandelwa. Abadala yibo abahlala phansi bakhethe induna. Lokho kade kwenziwa ngoba ngemva komngcwabo intonga kamuyi yanikezwa uSanders njalo akekho loyedwa owakubangisayo lokho. Ukukhetha uSanders akutsho ukuthi uSilibaziso ngumuntu wesifazane njalo kafanelanga kodwa kungenxa yesiko,” kutsho uNkskz Mlotshwa-Sithole.
Lokhu kugcizelelwe nguMnu Mlotshwa othe: “Asifundiseni abantwabethu ukulandela isiko lokuhlonipha abadala hatshi ukuphikisana lombono wabadala. Ngeke sibe sihlala idale ngento eyaziwayo. Kukhona okutshaya amanzi lapha, abantu abafuqela lumntwana entweni embi. Induku yimi engangiyithwele ngelanga lomngcwabo. Sithe sesiqedile ngayinikeza ebadaleni.”

Silibaziso Mlotshwa

UNkszn Mlotshwa ukulandule konke lokhu ethi intonga okukhulunywa ngayo ayisiyo kayise.

“Induku elikhuluma ngayo ayisiyo. Lina kube beliyimuli eqotho ngabe liyazi ukuthi induku elikhuluma ngayo ayisiyo ngoba ekababa ngilayo wanginika esesibhedlela ngesikhathi elalisiwe. Mina ngeke ngikuvume konke elikukhulumayo ukuthi ubabomncane kube nguye induna,” kutsho uNkszn Mlotshwa esekelwa ngunina.

Induna uSikhobokhobo ephuma eNkayi eyiyo ebiphethe umhlangano ithe imuli kumele izikhethele indlalifa.

“Inkosi iyazalwa. Lina njengemuli yini elizikhethelayo thina okwethu yikulixhasa lokulinda lisinike ibizo lalowo eliyabe limkhethile njengendlalifa. Selizasala ke likhetha,” kutsho induna uSikhobokhobo.

Share This:

Sponsored Links