Ukuqakatheka kokuhlaliseka esigabeni

08 Sep, 2016 - 12:09 0 Views
Ukuqakatheka kokuhlaliseka esigabeni Abafundi beMzinyathini High0 esiseMawabeni belinde amabhasi okuya esikolo ngoMvulo kuyonale iviki....Umfanekiso uthethwe nguDennis Mudzamiri...

uMthunywa

MAHLABEZULU! Sidibana inengi lethu lidanile ngokukhuthiswa uluju obesilulungiselele eHwange ngoMqgibelo weviki ephelileyo, mhlaka 3 Mpandula 2016.  Kungaselani, mayuyu bakwethu yizo ezinye zempazamo ezilethwa yikungahlaliseki esigabeni, esabelweni, elizweni, ezwekazini kumbe emhlabeni wonke nje jikelele.Lokhu kuphazamiseka kwenhlelo eziyabe zilungiselelwe ngendleko ezithile kuveza ukuqakatheka kokuhlaliseka kunye lokuthula i-peace ngesiNgisi, hatshi ukuthunga umlomo kodwa ukuba kwazi okokukhuluma lokokwenza okungaphazamisi abanye abantu. Lingadani kakhulu-ke mahlabezulu,  uyeza umkhosi wenu nxa sokuhlalisekile.

Phela angithi yini elikubone kufanele ukuba livikele umphakathi kunye labahlabeleli benu? Siyabonga ngokusincweba indlebe ngezehlakalo zaphakathi komphakathi.

Lesisehlakalo sisikhumbuze omunye wemisebenzi ebesesingasayenzi kulezi insuku sisithi mhlawumbe uzulu wonke wakuleli uselentobeko, ukuthula kunye lokwenyanya icala okuletha ingqubela phambili ezigabeni zethu sonke! Yeyi madoda, kanti kasibuzanga elangeni. Basesekhona abanye abalokhe bedala amacala njalo bengakunaki ukuba baphambanisile kumbe baphosisile, kumele bazilethe emthethweni, baxolise kumbe bazimele emacaleni abo bathonisiswe kuphele. Zihlobo labangane, kunzima ukuphila usetheswa umlandu.

Sithe silokhe sisabhoda elizweni lonke sihlola umumo, sathola ukuba umona wokwephula umthetho usesekhona.

Pho-ke njengoba indawo esiyinikwa kuWatsha Tsotsi incinyane, kasisoze sabaveza bonke abadingwa ngumthetho, kundatshana yinye. Siwephula ngamabomu na umthetho kumbe icala yilo elembula ingubo lingene? Impendulo ikuwe mhlobo wami. Thina sithi, lapho ukudala icala okuvikeleka khona, kwenqabele ngoba isandla somthetho side okungelamkhawulo. Siyakubamba kuphela. Bakhona abafungela ukugcwalisela isitsho sabadala esokuthi, “icala kaliboli.”

Lamuhla sisemangweni olawulwa yiCriminal Investigation Department (CID) yeHwange wona ogoqela iziqinti ezimbili iBinga lengxenye yeHwange kusukisela egridini leFatima Secondary School kusiya ebholohweni lomfula uMatetsi nxa silandela umgwaqo omkhulu osuka koBulawayo usiya eFolosi.

Nampa-ke abadingwa ngabacuphi beZimbabwe Republic Police (ZRP) besetheswa imilandu ehlukahlukeneyo-:
n uLungile Ndlovu odabuka eBinga kodwa wakhulela eHwange, olenombolo zesithupha ezithi 79-117516-Z06 owayehlala ku 677 elokitshini leMpumalanga eHwange. Udingelwa ubuqili (fraud) njalo icala lakhe lalondolozwa kanje — DR25/03/11 ukuze lingaboli. Lokhu kutsho ukuba ladalwa ngo2011 ngenyanga yesithathu kulowomnyaka lona lingelesi-25 kugwalondaba lwezokucubungula kwabacuphi amacala i-docket register engake ngayichaza ngaphambilini.

·    Inock Mambazo 45-146158-K50 owabalekela icala lokweba alidalela eHwange kodwa yena ehlala elokitshini leWaterfalls esigodlweni eHarare. Icala lakhe yena ligcinwe ku – DR15/10/15 ukuze lihlale lisazakala aze abanjwe kumbe azozigeza ngokusemthethweni. Phela angithi bonke laba bayayetheswa nje imilandu le!

·     Norman Ivern 59-057183-P53 owetheswa umlandu wokutshontsha awudalela khona eHwange esahlala ku 23 Empumalanga edolobheni leHwange. UNorman watshaya utshani ngomnyaka ka 2011 ngemva kokudala lelicala kodwa usadingwa lalamuhla okufakaza ukuba ngempela, icala kaliboli. Elakhe lagcinwa kugwalondaba lwe-crime register u CR96/10/11 ehofisini yeZRP Hwange.

UNkosilathi Nkomo 79-115925-79 owabalekela icala lezezidakamizwa elilokhe lisagciniwe ku- CR99/05/11.

Wacina ukubonakala esahlala ku-H45 enkomponi yeLwendulu khona edolobheni leHwange.

UAllan Chirima 79-274944-Q76 owetheswa icala lokugqekeza lokweba alidalela edolobheni leHwange ngomnyaka ka 2010 anduba abaleke. Elakhe ligcinwe ku CR79/03/10. Yena wayehlala ku G9C enkomponi yeLwendulu, Hwange.

UTapera Musenwa 26-116537-B23 okubikwa watshontsha eHwange (DR07/10/10) wabaleka kodwa yena ehlala koBulawayo ku 4727 elokitshini leMganwini. Yeyi madoda, amacala la akakhethelekile ukuba adalelwe ngaphi!

Kodwa-ke kuhle ukuba ungaphoxisi abanye abantu. Abantu abayabe besezigabeni zabo lapho wena ongahlali khona ngoba ngesikhathi kucutshungulwa icala lakho ababuzwayo ngabagqagqele lapho okwenzakalele khona lelocala.

Wena “nogwatsha” usuntshungubele watshayanisa abantu amakhanda! Ngitsho, kakwenzi ngoba uyatsha kuphela.

Uyala umanyano kazulu lamapholisa lo okhona kulezi insuku njalo uqina mihla yonke ezabelweni ezinengi zelizwe.

Abantu bayakubona ukuba uCALA lomzali wakhe uSigilamkhuba, kabalanto enhle.

ULawrence Majira 66-059414-J66 (Fraud DR05/09/12), owaqila omunye umuntu eHwange kodwa yena ehlala ku 11 Redstone Drive e Riverside ko Bulawayo.

UClemence Mudhangu 77-051179-F77 (Theft DR02/11/13), icala lokweba alidalela eHwange kodwa ehlala eFolosi ku-4967 elokitshini le Chinotimba.

Omunye nguMaruziva Zororo owekela ukuthela umthelo kaHulumende owe-income tax wathi ngemva kokwetheswa umlandu lo, wabaleka. Inombolo zakhe zesithupha ngu 14-140768-R41, udabuka eLupane kodwa ngalesosikhathi wayehlala ku 1310 Empumalanga, Hwange. Icala lakhe lilokhe lilondoloziwe ku DR04/10/13 aze abanjwe kumbe azozigeza.

UChipego Munsaka 06-042437-Q06 odabuka eBinga njalo okuyilapho akhulela khona waze wathatha isithupha.

Wetheswa umlandu wokweba olotshwe ku DR09/07/12 njalo ngalowomnyaka (2012) wayehlala ku F22 enkomponi yeLwendulu edolobheni le Hwange.

[email protected]/ [email protected] / [email protected].

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds