Ukudobha amaqanda enkukhwini zesintu

24 Jun, 2021 - 00:06 0 Views
Ukudobha amaqanda enkukhwini zesintu

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
UNGAVELE udle amaqanda asanda kubekelwa kubanzima ukuthi ubuyele uyothenga amaqanda esitolo. Amaqanda asanda kudojwa, enkukhu zamaqanda loba enkukhu zesintu amnandi njalo alombala okhangayo. Ngezelela i-calcium ekudleni kwazo. Ungayithenga ezitolo ezithengisa impahla yokulima ukuze zibe lamakhasi aqinileyo.

Ukudobha amaqanda
Ungafuna ukudobha amaqanda nsukuzonke ekuseni; ukuzwa inkukhu ikekeza kuyisibonakaliso sokuthi sibekele. Ungakhangela njalo emini. Isimanga yikuthi inkukhu ziyawathanda amaqanda njengendlela esiwathanda ngayo.

Inengi lenkukhu ezidla amaqanda zifundela emaqandeni afayo zibe sezizibulalela zodwa.

Inkukhu ziyadobha loba yini okudlekayo. Nxa ungasusa masinyane amaqanda afileyo ungenqabela inkukhu zakho ukuthi zidle amaqanda. Inkukhu efunda umkhuba lo kayelapheki njalo ezinye lazo zingalungisela. Kawufuni inkukhu zidle amaqanda akho – ufuna abe ngawakho. Ulakho ukuthi wazi ukuthi inkukhu yakho izabekela amaqanda alombala onjani ngokukhangela umbala wendlebe yenkukhu yakho. Yebo, ngendlebe.

Khangela okuyisigombolozi okuncane eceleni kwekhanda, duzane lesikhala sendlebe. Nxa kumhlophe, kutsho ukuthi inkukhu yakho izabekela amaqanda amhlophe; nxa kubomvu izabekela amaqanda aluthuli. Akulamehluko ekunambithekeni kwawo loba kuzakhi zokudla.

Share This:

Sponsored Links