Ukudla okungenziwa ngenyawuthi lamabele

19 May, 2022 - 00:05 0 Views
Ukudla okungenziwa ngenyawuthi lamabele

uMthunywa

Listen Ndlovu
INKAMPANI yeCommunity Technology Development Organisation isibikele abalimi endaweni ezehlukeneyo zelizwe ukuthi balakho ukwenza ukudla okwakha umzimba ngezilimo ezifana lenyawuthi lamabele.

UNkosazana Thamsanqa Khanye onguMeluleki wokudla okwakha umzimba uthe abalimi bangenza ukudla okwakha umzimba njalo okulomsoco ngenyawuthi lamabele.

“Njengenkampani esikhuthaza abantu  ukuthi kumele badle ukudla okulungele umzimba njalo okwakha umzimba.

“Izilimo esigxile kizo kakhulu esikhuthaza abantu ukuba bazilime zigoqela inyawuthi, amabele, uphoko kanye lendumba. Izilimo lezi zilezakhi ezidingwa ngumzimba womuntu kukanti njalo zingalinywa kungakhathalekile ukuba izulu libe lilutshwana zilakho ukumelana lokuswelakala kwezulu,” kutsho uKhanye.

Ubike ukuba bakhuthaza abalimi ukuba bathenge inhlanyelo yezilimo lezi baqale ibhizimusi lokuzilima.

“Sikhuthaza abalimi ukuba bathenge inhlanyelo yezilimo lezi ukuze balime labo benelise ukuzenzela ukudla okwakha imzimba ngesivuno abasithola ezilimeni lezo.

“Kundawo ezingu-35 esisebenza kizo sifundisa abalimi indlela okumele bagcine ngayo inhlanyelo ukuze benelise ukuyisebenzisa emasimini babuye njalo benze ukudla okwehlukeneyo.

Amascones

“Okunye kokudla okwenziwa kusetshenziswa inzuzo yezilimo lezi igoqela amakhekhe enziwe ngenyawuthi, ama-muffin enziwe ngembambayila elombala wethanga kanye lama-scones enziwe ngendumba lenyawuthi,” kutsho uKhanye.

“Inhloso yethu yikuzama ukuletha inguquko ikakhulu ekutholakaleni kokudla elizweni. Sincedise abalimi njalo ukuba basebenzisane lamanye amankampani azimeleyo ukuze enelise ukuloba ugwalo mayelana lokudla abakwenza ngezilimo abazitholayo ukuze labanye bathole ulwazi,” kutsho uNkszn Khanye.

Share This:

Sponsored Links