Uncategorized

Ukhahlelwa umhlathi kubangwa umphahambe

05 Sep, 2019 - 00:09 0 Views
Ukhahlelwa umhlathi kubangwa umphahambe

uMthunywa

Ethel Ncube

BABUKELE ibhayisikopo yamahala eNtalale eGwanda ngemva kokuba amadoda amabili egiqane kwabaluthuli ebanga umphahambe.

Isiga lesi senzakale emavikini amabili adlulileyo lapho uMnumzana John Nare ethunywe ukuyathonisa isikwelede segwayi wathi eseswele imali wacunuka wakhahlela uMnumzana Edwin Ndlovu.

Ekhuluma loMthunywa omunye wezakhamizi zakule indawo uMnumzana Elias Moyo onguye owalamula ababili laba uthe kwabanzima abantu bebanga umphahambe nje.

“Mina ngabizwa ngumntwana esithi uSaMaNdlo usetshaywa ngale ngagijima ngafika ngabalamula ngabuza ukuba baze babambane ngezandla kuhamba njani.

“Umninisikwelede kukhanya wathi esiyabuzwa i$1 lakhe lo owayethethe igwayi wathi umphahambe wakhe wawuqanda ungabhemeki kungakho ngeke awubhadala bahle basukelana.

“Umamtshaya wathi okwamzwisa ubuhlungu yikuthi wabuya ehawula amehlo ebomvu ecela wamzwela kodwa kasafuni kubhadala yena ekubhizimusi,” kubika uMnu Moyo.

Intatheli ixhumane lesinye isakhamuzi sakule indawo uMnumzana Dennis Sibanda ongomunye owakhuza laba ababesilwa.

“Ngahamba ngayabakhuza sebevele sebeqedile ukulwa kwabo. Ngabuzisisa ukuba babangani omunye waveza ukuba ubezobuza isikwelede sakhe wathi angeke abhadale igwayi elingabhemekiyo yikho okwenza balwa.

“Njengomuntu omdala ngabikela lo okumele abhadale ukuba kahlawule kwedlule ukuze umsindo uphele angakhulumi okunengi ngoba kusasa uzazithola esebuyele khonale. Kwangiqeda amandla ukuba abantu bangaze babambane bebanga isikwelede kuphela kumbe kukhona abakubangayo,” kuveza uMnu Sibanda.

Iphephandaba likazulu lixhumane loMnu Nare onguye owakhahlela omunye kubangwa umphahambe.

“Angimtshayanga ngamsikiza ngifuna ukumkhahlela ngomnyama wakhe inyathela lamthinta isihlathi kodwa angimenzanga lutho. Kambe umuntu avuke azekuqoqodela efuna ukubhema umkweledise aqede lapho akutshile enkulumeni usufuna imali yakho kambe kuyenza na? nguNare lowo.

Ekhuluma lentatheli uMnumzana Edwin Ndlovu onguye owakhahlelwa isihlathi walile ukuchaza kuhle ngendaba le.

“Asazani asikaze sibonane angingeke ngiphendule. Kangibhemi mphahambe mina njalo angikaze ngilwe lomuntu,” kubika uMnu Ndlovu.

Share This:

Sponsored Links