Uncategorized

‘UHLANYISWA’ LUTHANDO. . . Useze elala emnyango wangakibo kwentombi

31 May, 2018 - 00:05 0 Views
‘UHLANYISWA’ LUTHANDO. . . Useze elala emnyango wangakibo kwentombi UMnu Edwin Mpofu

uMthunywa

Gladmore Ncube
KULENINA leTshabalala elidla amahabula ngesenzo sejaha yendodakazi yalo okubikwa selilala emnyango wendlu yenina leli ngoba lithi lifuna ukuba seduzane lesimomondiya salo.

Kubikwa uMnumzana Edwin Mpofu selesikhathi eside elala esangweni langakibo kaShantell Mutivu ngoba ethi uthando alalo luvutha kakhulu osokumehlulekisa ukuthi aphile nxa ekhatshana lentombi yakhe. Lokhu kodwa kucasula unina wentombi yakhe ongumnikazi womuzi uNkosazana Jestina Mpala ngoba ethi umfana lo wenza into engalunganga.

Okumangalisa abantu yikuthi lanxa umqando uhlabile kulezinsuku uMpofu kakutshayi indiva lokhu ukhetha ukulala phandle yena uthi uyatshiseka ngaphakathi ngenxa yothando.

Intatheli ikhulumisane lomfakazi oqotho ongazange athande ukuvezwa ngegama kodwa wathi kuliqiniso lokhu njalo sekwenzakale amalanga amanengi.

“UMnu Mpofu sihlala simbona ebusuku elele ezitepisini zakoNkszn Mutivu. Abantu bayake bambuze ukuthi kungani esenza njalo njengoba intombi yakhe iyabe isilele athi yena nxa elele duzane laye uzwa uthando lwakhe lukhula, angakufuniyo yikuba khatshana lentombi yakhe.

“Undoda lo uyanatha, kwesinye isikhathi uyahamba ebhawa aphenduke phakathi kwamabili afike alale lapho azwakale sehoqela phezulu.

“Udaba lolu aluphathi kuhle uNkszn Mpala ngoba uthi loba kuthiwa luthando sungaze ulale emnyango ulinde umuntu ubusuku bonke,” kuchaza umfakazi oqotho ongumakhelwane.

Intatheli ikhulumisane loNkszn Mpala ngodaba lolu wathi okwenzakalayo akumphathi kumfaka amehlo omphakathi.

“Lokhu okwenzakala lapha mina akungiphathi kuhle sibili, kambe lake lambona ngaphi umuntu olala emnyango wangakibo kwentombi okwezinsuku sibili ethi wenziwa luthando.

“Umntanami ukhululekile ukuthi athandane layiloba ngubani kodwa nxa umuntu esesenza izimanga ezingaka kubizwa kuthiweni?

“Ngezake ubuye udakiwe ulale uhoqa emnyango wami usithi wenziwa luthando oluvutha bhe ngaphakathi kwakho. Angithi nxa umuntu ethanda omunye wakhe uyamthatha hatshi ukube elokhu elala esihoqela emastepsini esitshela ukuthi uyamthanda umntanami njalonje,” kuchaza uNskzn Mpala.

Uqhubekele phambili ukuthi wake wacabanga ukuyamangalela ijaha leli emapholiseni kodwa wasecabanga ukuthi lokhu kungamxabanisa lendodakazi yakhe nanko phela layo ithi umfana lo usalungisa imali zokuzavela.

Intatheli ikhulumisane loMnu Mpofu othe yena engadakwa akula okunye okufika ekhanda lakhe uyabe secabanga intombi yakhe abesesiyalala emnyango wangakibo.

“Ngiyake ngihambe ngiyedinga intombi yami kibo ebusuku ngivela ebhawa ngisithi ngizafika ngimtshayele ucingo ngicine ngijumeka lapho.

“Yikuthi umuntu lo ngimthanda kakhulu njalo uthando lwami kuye ngiluzwa kakhulu nxa ngiseduzane laye. Ayisikho ukuthi ngiyahlanya nxa ngitholakala ngilele emnyango sekusele ukuthi ngimthathe kuphela,” kuchaza uMnu Mpofu.

Intatheli ikhulumisane loNkszn Mutivu ngaloludaba othe uyalithanda kakhulu ijaha lakhe njalo akula azakutsho ngokulala kwakhe phandle.

“Okuqakathekileyo yikuthi mina lejaha lami siqhuba kuhle ethandweni ngakho-ke okokulala kwakhe phandle akula engizakutsho,” kuphetha uNkszn Mutivu.

Share This:

Sponsored Links