Tshisani amaguqa lamathokazi impondo

15 Feb, 2024 - 00:02 0 Views
Tshisani amaguqa lamathokazi impondo

uMthunywa

Langelihle Moyo

ABATHENGISA imithi yezifuyo lezilimo abeFarm and City bakhuthaza labo abafuye inkomo ukuthi batshise amaguqa lamathokazi impondo, ukuze bavikele ezinye inkomo ezisesibayeni ngoba inkomo ezilempondo ziyingozi kwezinye lasebantwini.

UMnunzana Itai Shambambeva oyingcitshi kwezempilakahle yezifuyo ukhuthaze wonke umlimi ofuye inkomo ukuthi atshise amaguqa lamathokazi asesibayeni sakhe impondo, ngoba impondo lezi ziyingozi kwezinye ezisesibayeni kanye lasebantwini.

“Impondo ziyingozi ikakhulu nxa inkomo zisilwa esibayeni, ziyahlabana zicine zilimazana kungakho abalimi sibakhuthaza ukuthi batshise impondo zamaguqa ukuze nxa esekhulile engabi lempondo ezinkulu. 

“Okunye okwenza singakhuthazi ukuthi inkomo zibe lempondo ezinkulu yikuthi zicina zicaka ngoba impondo zilegazi ziyakudinga ukudla, ukudla okunengi kuyabe sekusiya kuzo.

“Yiso esinye isizatho sokuthi abalimi kabazitshise ukuze inkomo zabo zikhule kuhle,” kuchasisa uMnu Shambambeva.

Inkomo

UMnu Shambambeva uthe abalimi kumele basebenzise i-dehorning iron nxa betshisa impondo zamaguqa asezibayeni zabo.

 “Nxa litshisa inkomo zenu impondo, sebenzisani esikubiza ngokuthi yi-dehorning iron. Ngithanda ukukhuthaza labo abangela lwazi ngokuthi impondo zitshiswa njani, ukuthi abasondele kwabeVeterinary Services balincedise ngoba lokhu kuqakathekile ekukhuleni kwenkomo zenu,” kutsho uMnu Shambambeva.

Uphethe ngokuthi inkomo ezisengwayo     nxa zilempondo ziyingozi ebantwini nxa bezisenga. 

“Amathokazi asengwayo alolaka, engahlaba lo osengayo alimale nxa engatshiswanga impondo ngakho kuqakathekile ukuthi umlimi ahle ahlale ezivikele ngokuthi atshise inkomo zonke ezilempondo esibayeni sakhe,” kuphetha uMnu Shambambeva.

Share This:

Sponsored Links