Uncategorized

Sokulikhaya lokungcwabela….!

04 Mar, 2021 - 00:03 0 Views
Sokulikhaya lokungcwabela….!

uMthunywa

KUKANENGI nxa sisemisebenzini yethu etshiyeneyo emadolobheni uzwe umuntu ethi ngile puloti abanye njalo bethi balamapulazi kumbe uzwe omunye ethi ngizuze indawo kuma “resettlement” badele amakhaya abazalwa bakhulela khona, umuzi uphenduke ube ngamawoba ngoba kungasahlali muntu, inkotha uthole isitshaya khonale lezinyoka sezize zifukamela amaqanda azo khona.

Kwesinye isikhathi nxa abazali sebethe badlula emhlabeni, bahle labo bacine mzukwana womngcwabo wabazali badliwe ngumswenya. Inengi litsho nje liwahutsha amanga aluhlaza tshoko, njengenyongo yenkunzi yenyathi.

Abanye ledolobheni bayabe bengalazo izindlu eziqondene labo lamakhaya bawayekele adilike bedlulwe yinyoni ezakhela isilugu sayo mhla izulu lisina iyangena icatshe. Iqiniso lize liyevela mhla sokuthe kwavela ukufa isidumbu sokumele sithwalelwe ekhaya ukuze siyengcwatshwa ufice ukuthi izindlu ngamawoba kwesinye isikhathi lalawo mawoba ayabe sadilika sekusele amangcwaba.

Babuthane egcekeni kumelelwe ukusa ukuthi umufi angcwatshwe.

Siyake sifunde kumaphephandaba sibone lakubomabona kude ikakhulu nxa kungcwatshwa osaziwayo ufice kuthelela usizi ikakhulu kungana izulu libabhuqe abazokhala lababhujelweyo.

Isimanga yikuthi abantu abakhohlwa ukuthi balakibo kodwa nxa beseselamandla bayayekela imizi idilika bekholisa ubunandi bamadolobho, bakhohlwe ukuthi idolobho lifuna uhlale ulemali ngoba akukho lutho ongaluthola ungakhokhanga lutho.

Yikho uthola kwesinye isikhathi omunye umuntu uyaze akhumbule ekhaya esethethe umhlala phansi azame ukuya ekhaya ayovuselela lamandla engaselawo, isiqubu ayabe esefuna ukuthi enze ngaso izinto kucine kumbangela imikhuhlane efana labo stress labo BP acine esifa esekhangela intanga yakhe ukuthi isilalokhu lalokhuya.

Asingadelini amakhaya ngaphandle nxa ulakho okuthembileyo ngoba idolobho nxa sulixhegu kumbe isalukazi alivumi ngaphandle nxa wahlela into zakho kuhle, funa uguge uzithole usubheja amabhiza uzama ukuziphilisa lamehlo esefiphala ukubona asizilungiseleleni. Ayixabene.
Umlobi ungamthinta ku:

Share This:

Sponsored Links