Uncategorized

‘Sithengisa ulunyoka’ . . . nge $60 uba ngowakho wedwa

04 Oct, 2018 - 02:10 0 Views
‘Sithengisa ulunyoka’ . . . nge $60 uba ngowakho wedwa ULeon Maguranyanga

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
KULANDELA udaba olophume kuphephandaba leli kuviki ephelileyo olwamanina eGwanda asebhuza sampukane elanda inyanga okubikwa ikhiya amadoda, uMthunywa uxoxisane lenye inyanga eveze kabanzi ngolunyoka eluthengisela asebehlutshwe yikungathembeki kwabomkabo emtshadweni.

Inyanga uLeon Maguranyanga uthe enkundleni yakhe bayaphathisa abantu ngolunyoka olwehlukeneyo ngenhloso yokugcina imitshado.

Ulunyoka lolu luthengiswa nge$60 nje kuphela.

Kubikwa ulunyoka lulemihlobo egoqela olwedwala, olokuvuvuka isisu loba isitho sangasese kanye lolokunamathelana.

“Minengi imihlobo yokubiya othandana laye, ungamfaka ulunyoka lwedwala. Lolu-ke luthi nxa angahlangana lomuntu waphandle ngasese kuphenduka kube lidwala bangabe besancinda uluju lwemvelo. Uyaphumputha aze udinwe sokuphenduke idwala nje.

“Umhlobo wesibili ngowokuvuvuka kwesisu loba isitho sangasese. Lolu lwenza ukuthi lo omthiyileyo avuvuke isisu kumbe isitho sangasese ngokwaso sesabeke aze ehluleke ngitsho lokuhamba ngenxa yolunyoka lolu.

“Olokucina lona ngolokunamathelana.Ababili abagangileyo kabehlukani baze bakhululwe ngulo owathiya omunye wakhe,” kutsho uMaguranyanga.

Uthe nxa kuyikuthi omunye wakho usephume phandle esehlelwe yizitshengiselo zolunyoka ezibethwe phezulu kumele aphenduke kuye.

“Nxa sokonakele kumele umuntu aphenduke enkundleni ngizomupha umuthi wokulungisa omunye wakhe. Ngingamupha uswazi olugcotshwe umuthi. Omunye kwesinye isikhathi ngihlala ngimphile uswazi lolu.

“Uswazi lolu yilo alusebenzisa ukutshaya omunye wakhe ukuze akhululwe kusijeziso esiyabe sesimehlele,” nguMaguranyanga lo.

Uqhubekele phambili esithi ukuze umuthi lo usebenze kumele lo ofaka ulunyoka adle lalo afuna ukumfaka.

“Ukudla ndawonye yilo unyawo lokuqala lokukhiya omunye wakho. Kungakho kwezinye izikhathi kudingeka ukuthi uphinde umdlise umuthi engiyabe ngikuphe wona ukuze umkhulule.

“Umuthi lo ubiza imali engange $60 kusiya phezulu njalo mhla ubuyayo kumele ubuye ulayo. Nxa ungalayo kumele uyilethe nxa umuthi lo ususebenzile,” kuphetha uMaguranyanga.

UMfundisi uJoseph Mutemani uthe lokhu okwenziwa ngabathengisa ulunyoka yibuthakathi.

“UNkulunkulu wadala umuntu wamupha ilungelo lokukhetha okokwenza kungakho-ke umuntu ulamandla okukhetha ukwenza okuhle kumbe okubi.

“Ukufaka umuntu ulunyoka yibuthakathi. Kufana lokuthi wenza umuntu into yakho osungenza yiloba yini ngayo. Kwesinye isikhathi lo ofake omunye ulunyoka angenzela umkakhe ulunya amncitshe ingubo ngenxa yokuzonda .Pho lo obiyiweyo kuyabe sokumele aphephele ngaphi?” nguMutemani lo.

Uthe ulunyoka luyingozi ngoba umuntu ulakho ukufa ngenxa yesijeziso ayabe esibekwe ngulo omfake ulunyoka.

Uphethe ngokuthi lo obiye umuzi wakhe kungenzeka ukuthi afe atshiye lo amfaka ulunyoka ehlupheka ngoba engasoze enelise ukuzikhulula kulokhu akwenziwa ngumkakhe.

Share This:

Sponsored Links