Qhubekani ngokulima ikhabitshi

17 Sep, 2020 - 00:09 0 Views
Qhubekani ngokulima ikhabitshi

uMthunywa

Joel Ndlovu
ABALIMI sebekhuthazwe ukuba baqhubeke ngomsebenzi omuhle wokulima ikhabitshi ngoba ilula ukulima njalo iyisilimo esilenzuzo enhle ngenxa yentengo yayo ephezulu emkambo.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumzana Kevin Moyo oyingcitshi kwezokulima ikhabitshi esabelweni seMatabeleland North uthe ikhabitshi ilula ukulima njalo ifuna umhlabathi owakhekileyo.

“Intanga zekhabitshi zingakahlanyelwa kumele umlimi aqale azifake umuthi ozavikela ukuthi zingadliwa yizibungu ngoba engalahlekelwa zintanga zonke.

“Nxa esehlanyela kumele agebhe amagodi atshona okulingeneyo njalo awehlukanise ngamamitha amahlanu ukwenzela ukuthi ikhule kuhle njalo lempande zayo zinabe ngendlela ekhangelelweyo,” kutsho uMnu Moyo.

“Nxa sekuhlanyeliwe umlimi kumele athelele kuhle esenzela ukuthi zingatheleli kakhulu ngoba ziyabola intanga alahlekelwe yinzuzo yakhe. Kumele njalo nxa isikhula-khulile ikhabitshi afafaze imithi ebulala izibungu kanye leqeda imikhuhlane”, kulandisa uMnu Moyo.

Uqhubekele phambili esithi ikhabitshi ifuna inhlabathi eyakhekileyo ukuthi ikhule kuhle.

“Umlimi engakahlanyeli intanga zekhabitshi yakhe kumele aqale abone ukuthi umhlabathi azahlanyela kiwo wakhekile kumbe awakhekanga. Ukwakheka kwenhlabathi kuvumela ukudla okusemoyeni ukuthi kungene enhlabathini ithole ukudla okuyikhulisayo.

“Akumelanga umlimi ahlale elima ikhabitshi yodwa ensimini yakhe kodwa kumele afunde ukutshintshanisa izilimo ukwenzela ukuthi kufe izibungwana ezibulala izilimo,” kutsho uMnu Moyo.

Uphethe ngokuthi ikhabitshi ehlaselwe ngumkhuhlane kumele isuswe njalo itshiswe. Umhlabathi lawo kumele uhlale ufafazwa umuthi.

Share This:

Sponsored Links