Uncategorized

Phos’elakho: Ukungathembeki kwaphela konke nya…!

09 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
Phos’elakho: Ukungathembeki kwaphela konke nya…!

uMthunywa

Kulendoda eyayihlala kwenye inkomponi, isebenza kunkampani okwakugaywa itshukela. Leyondoda yayinganathi utshwala njalo futhi ingabhemi. Yayikhuthalele ukuya enkonzweni kanti lapho isiya enkonzweni yayixotsha impala ezimbili ngoba yayithanda izidwaba kodwa ilonkosikazi wayo.

Yayitshadile yafunga yagomela phambi kukamfundisi ukuthi izathanda unkosikazi wayo kumnyama kumbe kubomvu. Njengenjwayelo yaqala ukukhombisa umngane kankosikazi wayo njalo ababesonta bonke.

Wambuza ukuthi njengoba endile laye ethethe futhi bengabazalwane njalo engumngane womkakhe bangenza kanjani ihlazo elinje. Wacatsha ngomunwe wathi akulandaba lokho, waqala ukuchothoza umkakhe ukuthi ulitshapha, kakwazi kupheka ebalisa into ezinengi, lowomngane womkakhe wathi usacabanga, kanti esuka lapho watshela ikhosikazi lakhe ukuthi umkakhe ukhuluma amagama amabi ngaye.

Njengoba wayemphile inombolo zikamakhalekhukhwini wakhe wasemfonela ebuza impendulo. Laba omama kanti sebebophe iqhinga lokuthi bamkhawulise lubaba bayahlangana endlini yomngane wakhe, wasefona ethi impendulo uselayo kodwa kabuye azoyizwa endlini yakhe. Loba kwakuyisikhathi somsebenzi wacela emsebenzini wabhekisa amabombo endlini yalumama njalo esazi ukuthi umkakhe wayengekho.

Wahaluzela waze wayafika kanti omama laba babophe isu lokuthi nxa eqoqoda emnyango uMaGutshwa owayekhonjiswa uzangena ekamelweni lakhe lokulala kusale umkakhe uMaNkala endlini yokukwejisa, uthe esizwa ukuthi kangene wathaba wabamanzi te.

Wathi ethi mehlo suka wathola kuhlezi umkakhe esofeni eyedwa. Wathi embuza ukuthi udingani endlini zabantu ngesikhathi somsebenzi, nxa wake wabona inhlanzi itshelwe ngamanzi, into ayenzayo waphonguhlahla amehlo engazi lokuthi aphendule athini. UMaGutshwa wathi ethutsha evela ekamelweni lakhe emtshela ukuthi kakhulume into ahlala ezikhuluma phambi komkakhe, ngelikade waphendula wathi uSathane ulamandla ucela uxolo kubo bobabili, ngeke aphinde.

Bahleka laba omama ngoba bebona indoda endala isixhamanda isehluleka ukukhuluma sengani ngumuntu olamalimi njalo egagasa, babhansulana izandla behleka bethi sasiqeda isiwule sakho, phela wayengasazi ukuthi abuyele emsebenzini kumbe aye endlini ayoxolisa.
Ayixabene.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds