Uncategorized

Phos’ elakho: Imfa siyizwele ku watsapu!

22 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
Phos’ elakho: Imfa siyizwele ku watsapu!

uMthunywa

Umakhalekhukhwini uphuthumisa imilayezo eduze lasekudeni, weqa inkalo lolwandle equkethe emihle lemibi, abanye batshone bejabulile njalo abanye batshone sebemdambiyana bethithibele, okunye kwesinye isikhathi kungamanga.

Bakhona abantu asebezenza amaphephandaba bathi bangabona kumbe bezwe imfa abaqali ngokubikela izihlobo labangane bomufi, bahle badobhe umakhalekhukhwini wabo bantinye inkinobho basakazele umhlaba wonke uthi ulibele ukuzwe sekuvela kumaqembu kamakhalekhukhwini.

Ngikhumbula kwathi kutshone omunye usomabhizimusi kungozi yemota kwasakazwa ngitsho sibi semisakazweni izihlobo zegazi zingakezwa lutho, abanye baze bakhande lelanga lomngcwabo beqamba amanga, sebezenza izikhulumi zemuli yomufi.

Ngumkhuba omubi ngoba nxa ungezwa kumbe ubone ulutho qala ngokwazisa izihlobo kulokuba lamawala empukane eyagxumukela echagweni yafela khona. Uthola sebezenza intshantshu zokuba lendaba eziphuthumayo.

Kuqakathekile ukuthi ungakabiki ngezemideni yabanye uqale uphenyisise wazise izihlobo uthi usudobha umakhalekhukhwini wakho usukwazi ukuthi umbiko osuwuphosela kumaqembu ulesiqiniseko lawo njalo awuzukulimaza wephule lemimoya yabantu.

Inengi labantu selikwejwayele ukuphongumane bajikijele imibiko engaqondanga bethembe ukuthi labo bazakuthi bazwile bona beyibo abaqali besiziba. Akucabange ubuhlungu ozabuzwa nxa uthi ungena kuFacebook uthole sekugcwele imibiko yemfa yesihlobo sakho osondelelane laso kakhulu, uvele ubanjwe ngumfasimba lenkantsho ungazi lokuthi wenzenjani ubuze bani. Zulukandaba, asitshiyaneni lomkhuba wokuzenza abathi ngolimi lwabondlebe zikhanyilanga ngu “spokesperson”, kumele sime amaseko aphole sithi sesisabalalisa imbiko sazi ukuthi ngeke sikhube njalo sizwise umuntu ubuhlungu.

Melela lawe okomdeni wakini ozasakaza santando unganqatshelwa muntu.

Ayixabene.
0714355641

Share This:

Sponsored Links