Uncategorized

Phos’ elakho: Hlubula isigogo esidala, ekuqaleni komnyaka . . . !

03 Jan, 2019 - 00:01 0 Views

uMthunywa

Ekuqaleni komnyaka uzwa abantu bethi mina lokhu angisakwenzi kumbe ngifuna ukwenza lokhu lalokhuya oyabe ungenelisanga ukukwenza emnyakeni ogqitshiweyo. 

Phela indima ojwayele ukuhamba ngayo akulula ukuthi uyiyekele nxa ungazimiselanga. 

Asifaneni lenyoka, ingabona ikhasi elidala seliyisinda iyaligubula imile elitsha uthole isicwebezela sekungani ibunjwe kakutsha. 

Nxa ngomnyaka ophelileyo ube ungumxabanisi ngitsho emsebenzini loba kusigodi ohlala kuso, zama ukusigubula leso sigogo sokuba lidungamanzi, lona elingafuni ukubona abantu behleli ngokujabula langokuthula. 

Nxa wembethe isigogo solunya sigubule wetshathe esothando lesokubambanisa abantu esithandwa languNkulunkulu. Lesakho osembetheyo esokuhlukumeza ikhosikazi lakho labantwana ngokungabanakekeli, baphile okwentandane abazali besawadla amabele, sigubule ube ngumzali olothando onakekela imuli yakhe. 

Ubukade ubadunga nyakenye ezinkonzweni, cela eNkosini unyathele ngamandla evangelini, ube yinceku yeNkosi elungileyo. 

Ungagubuli isigogo sodwa lenhliziyo yakho embi uyilahlele elwandle idliwe zinsika bayitshiye ufake ephuphuma ngothando lomoya omuhle onjengejuba likaNowa. 

Ngena kumnyaka omutsha wembethe into ezintsha njengoba lawo umnyaka umutsha. 

Musa ukungena kumnyaka omutsha wembethe imbobombobo zomoya, isigogo lengqondo. 

Ngena uyisidalwa esitsha, konke okubi okade ukwenza ungasakwenzi, ucele lakuMdali ukuthi ungalokothi ubuyele kuzinto ezimbi, qaphela ukuthi izinto ezimbi lokwembatha isigogo esidala ngaso sonke isikhathi kufiphaza insuku zokuphila komuntu emhlabeni. 

Abanye ngabagubula okwesikhathi esifitshane uthole umuntu esebuyele kumasondo akhe amadala, kungensuku zatshwala.

Phela bathi isigogo esidala siyakhudumala yikho kungelula ukusigubula umuntu asitshiye sisale siphetshulwa ngumoya kungabindaba zalutho. 

Bathi abaziyo into ezimbi siyazigogosa sizondle ezinhliziyweni zethu yikho kungelula ukuthi sizikhafule. Isixwayiso sami sithi kuwe, ngena kumnyaka omutsha wembethe isigogo esitsha. Ayixabene. 

Mehleli Nkunziyembongolo Dube 0738305027

Share This:

Sponsored Links