Uncategorized

Phos’ elakho: Badutshulwa nje kungenxa yenu…!

24 Nov, 2022 - 00:11 0 Views
Phos’ elakho: Badutshulwa nje kungenxa yenu…!

uMthunywa

BAKHONA abanye abazali abathi loba abantwababo bangachaphela eGoli besiyadinga amadlelo aluhlaza bangazihluphi ngokwazi ukuthi basebenza kuyiphi inkampani, ingqe bona uhlobo lwezikhwama lezi ezithiwa ngamaTshangani Bag zibuya zigcwele izibiliboco.

Uzwe sebeklamasa beqolotsha okwenkonyane lensengwakazi esuthi uchago lukanina elele ibhuqa ikhaba likamakhelwane emasimini, sebethi umalayitsha uze wacitsha imota ngoba esebone ukuthi angaphelelwa yiphetulo angayekela ilokhe iduma bebabaza ubunengi bempahla ezehliswayo.

Ngikhumbula omunye ujaha owadlubulundela uLimpopo evikana lengwenya lenyamazana zasendle waze wafinyelela ukuyafika eGoli. Njengomuntu owayengela maphepha lamalungelo okuba seGoli waphila okwenkomo yamahlanga, lomsebenzi kwabanzima ukuthi awuthole ngoba abaqhatshi befuna amaphepha ukwenzela ukuthi bangaxabani loHulumende wabo.

Waqala ukuphila ngobugebengu wathenga izimota zohlobo oluphezulu lezi ezibelethe amasondo ama D4D, wayethumela impahla phose viki zonke, wayethi nxa ebuyile ekhaya umdeni lesigaba sizakwazi ukuthi kulenjiva ekhona ngoba imali wayesenza ukuyihululela abaziyo, izihlobo labangane ababephuza ugologo babenatha baze baqhube imbuzi bakhohlwe lokugeza lokuthi suku luni lweviki ngokuhlala betshwalekile.

Ukuthi lezo mota wayechapha njani lazo kwazi yena, wakha inxuluma yomuzi, kodwa abazali bakhe abazange bazikhathaze ukuthi babekwazi ukuthi indodana yabo isebenza msebenzi bani njalo kobani, bona baqaphela ukudla imali njalo belayela ingaba yini abayifunayo ukuthi abaphathele, phela wayengehlulwa yilutho olungabe lufunwa ngumuntu.

Kwathi loba umdala uDlomo esezama ukutshela ukuthi akukho mali yomholo engenza lezizimanga njalo engela maphepha, elinga ukuthi bake bamkhuze kodwa wakhanya njengomuntu olomhawu lomhombolo ngoba abakhe abantwana ababefundile bengababalisi lapha ekhaya bengenelisi ukwenza izimanga ezenziwa yindodana yabo.

Ngelinye ilanga sathi silibele sezwa sekufika umbiko uvelela kumakhalekhukhwini kasikomitshi wamapholisa ukuthi kulomuntu othiwa
nguZibanibanyana odutshulwe eGoli bezama ukugqekeza ebhanga njalo lomufi wayelamacala amanengi owokubulala, ukudlwengula lokugqekeza lokuthwala inkafulakufa engekho emthethweni kwangkhona kusithi dlwe, bethungululeka abazali bakhe ukuthi isikhathi sonke lesi bebesidla impahla lemali yegazi.

Dingisisa kabanzi wazi ukuthi indodana kumbe indodakazi yakho isebenza ngaphi ukwenzela ukuthi nxa ephila ngobudlova umlimukise kusese masinyane funa amapholisa eGoli bamthumele kobhekabezayo kumbe bamembathise umhlabathi ngitsho khona kogoqanyawo. Ungabi ngumzali ojabulela ukudla amaganu loba kuyisikhathi sebusika.
Ayixabene.

Share This:

Sponsored Links