Okungenziwa ngabalimi ngomnyaka olezulu elilutshwana

24 Aug, 2023 - 00:08 0 Views
Okungenziwa ngabalimi ngomnyaka olezulu elilutshwana Amagodi eIntwasa

uMthunywa

Langelihle Moyo

INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex esabelweni seMatabeleland North isixwayise abalimi ukuthi baphatheke ehlelweni lukaHulumemde olweNtwasa, ngoba yilo olungenza babe lesivuno esiphezulu njengoba sekuvele ukuthi isigaba sika-2023-2024 sizakuba lezulu elilutshwana.

UMqondisi obona ngezokulima kunhlanganiso ye-Agricultural Advisory and Rural Services, uMnumzana Dumisani Mbikwa Nyoni uthe abalimi kumele baphatheke kuhlelo lukaHulumende olweNtwasa njalo balime amabele lenyawuthi ngoba yizo izilimo ezilakho ukumelana lokoma.

“Ngithanda ukuxwayisa abalimi ngabakwenza ngalesi isikhathi sokulungiselela ukulima. Ababona ngezomkhathi bathi umnyaka ka2023-2024 uzakuba lezulu elilutshwane, ngakho-ke abalimi sibakhuthaza ukuthi balime izilimo ezigoqela amabele, inyawuthi lomabhekilanga (sunflower).

Sikhuthaza abalimi ukuthi bandise indima zamabele, ezomumbu zibe zinlutshwana ngoba umumbu ufuna izulu elinengi. Umumbu kayisiso silimo sendlala.

“Okunye njalo esingabe sikwenza njengoba sikhangelele ukulima amabele lenyawuthi yikuthi siphume ijumo sikhangele ukuthi intaka ezande ukuhlupha kakhulu emasimini ezidla amabele zihlala ngaphi ukuze zifafazwe ziphele ukwenzela ukuthi zingasidleli amabele emasimini.

“Abalimi akumelanga besabe ukulima amabele lenyawuthi ngoba besithi abantwababo abadli impuphu yamabele, ngensuku zalamuhla nxa ungalima amabele akho uyenelisa ukuhamba e-Grain Marketing Board (GMB) uyetshintshisa uthole umumbu,” kuchasisa uMnu Nyoni.

“Ukuphatheka kuhlelo lweNtwasa kungasincedisa kakhulu ngoba abalimisi bayabe besifundisa ukuthi singenza njani nxa sisenza iNtwasa okubalisela ukugebha amagodi lokuthi umvundiso ufakwa njani, okunye okuhle ngohlelo lolu yikuthi uHulumende uyanika abalimi inhlanyelo lomvundiso yokuzalisa,” kulandisa uMnu Nyoni.

Uphethe ngokuxwayisa abalimi ngendlela ezingenza umhlabathi wabo uhlale umanzi nxa izulu lilutshwane.

“Sikhuthaza abalimi ukuthi bemboze umhlabathi ngotshani kumbe ngamahlamvu ukwenzela ukuthi umhlabathi ugcine ubumanzi, ngoba izulu lendlala liba lomoya omkhulu amanzi angangeni phansi, kwesinye isikhathi izulu leli lande ukuna kakhulu okwesikhathi esifitshane liqede lihambe. Ngakho-ke sikhuthaza abalimi ukuthi bengekeli ukwembesa umhlabathi wabo esikuthi yi-mulching ngesiLungu,” kuphetha uMnu Nyoni.

Share This:

Sponsored Links