Okungenzelwa inkomo ngomnyaka wendlala

21 Dec, 2023 - 00:12 0 Views
Okungenzelwa inkomo  ngomnyaka wendlala Okunye okumele abalimi bakwenze yikukhipha inkomo esezindala kusale imqegu esaqinile eyenelisa ukumelana lendlala ngoba lezi esezikhulile ziyaphangisa ukucuba

uMthunywa

Langelihle Moyo

ABABONA ngezokufuya lezokulima abe-Agritex sebexwayise wonke ofuye inkomo ngokungenziwa kukhangelelwe umnyaka wendlala ikakhulu ezabelweni ze-Matabeleland.

UMqondisi wezokulima lezokufuya okhangela isabelo seMatabeleland North uMnumzana Dumisani Mbikwa Nyoni, usexwayise wonke umuntu ofuyileyo ngokumele kwenziwe enkomeni ukuze zenelise ukumelana lendlala, okugoqela indlela zokulondoloza amanzi lokuzidingela ukudla.

“Okokuqala sikhangelele indlala lezulu elingaphansi kwesilijayeleyo, ngixwayisa abafuyileyo ukuthi babone ukuba inkomo zabo ziyathola amanzi eneleyo.

“Nxa kumele zikotshozelwe amanzi yenzanini njalo nsukuzonke, lokhu kwenza ukuthi zingaduhi. Nxa zisilela amanzi yikho okuzenza zicine zihamba umango omude zidinga amanzi zicine zingasabonakali kumbe sezitshontshwa.

“Okwesibili thenganini ukudla okweneleyo ukuthi libe lizicuphela mbijana mbijana ukuze lanxa zihamba emadlelweni zikhumbule emuva, lithenge lesawudo lokuthi zibe zikhotha ukuze ziqine    amadolo.

“Okunye okumele likwenze yikukhipha inkomo esezindala kusale imqegu esaqinile eyenelisa ukumelana lendlala ngoba lezi esezikhulile ziyaphangisa ukucuba,” kulandisa uMnu Nyoni.

Ubuye wakhuluma ngokumele kube kusenziwa izulu lingakani ukwenzela ukulondoloza amanzi njengoba izulu lizakuba lilutshwane.

“Silikhuthaza ukuthi ngalesi isikhathi libe ligezisa amadamu likhupha udaka ukuze nxa izulu selisina amanzi wonalawo amalutshane enelise ukugeleza angene emadamu, ukukhipha udaka emadamu lokuwagebha liwatshonise kuncedisa ekuthini inkomo zingabanjelwa edakeni,” kutsho uMnu Nyoni
Uphethe ngokuthi kuqakathekile ukuthi inkomo zithole ukuvikelwa emkhuhlaneni.

“Nxa sekuyisikhathi sokutshisa lezulu inkomo zande ukuhlaselwa kakhulu yimikhaza icine isidala eminye imikhuhlane, ikakhulu ngalesi isikhathi sikhangelane lohlupho lwamanzi. Lokhu kucina kusenza ukuthi inkomo zicine zingasenelisi ukudibha, ngakho sithi thenganini umuthi wokudibhisa lizenzele emakhaya lifafaze inkomo ukuze zingabanjwa yimikhuhlane,” kuphetha uMnu Nyoni.

Share This:

Sponsored Links