Okumqoka nxa ulebhizimusi lokulima

10 Aug, 2023 - 00:08 0 Views
Okumqoka nxa ulebhizimusi lokulima

uMthunywa

Langelihle Moyo
ABALIMISI sebexwayise abalimi ngokumqoka okumele bakukhangele nxa belima ikakhulu labo abalamabhizimusi ezokulima.

Oyingcitshi kwezokulima esabelweni seMatabeleland South, uMnumzana Thando Moyo uthe umlimi engakaqalisi ibhizimusi le kumele azibuze ukuthi ulendawo lapho azalima khona, ulamanzi, imali kunye labazamncedisa ekulimeni.

“Okokuqala umlimi simxwayisa ukuthi abelomhlaba lapho azalima khona, umhlabathi olungele ukuthi kungalinyelwa kiwo kumele ugejwe 60cm kusiya ku-70cm ungakatholi inhlabathi ewomileyo njalo kumele kubeyindawo engelamatshe evundileyo. “Nxa umhlabathi ungavundanga kumele ufakwe imvundiso egoqela umquba wezifuyo lemvundiso ethengwayo i-compound fertiliser. Kuqakathekile ukuthi abalimi bathathe umhlabathi uyehlolwa ukuthi ulokudla okweneleyo yini.

“Okwesibili umlimi kumele abone ukuthi ulamanzi eneleyo ukuthi angancedisa ekutheleleni izilimo zakhe, njalo amanzi lawa kumele abeseduze lensimu yakhe. Akukhathalekile ukuthi ngamanzi edamu loba awesikotsho kumbe awomgodi,” kulandisa uMnu Moyo.

Okunye okuqakathekileyo yikuthi umlimi abe lemali ezamncedisa ukuthenga inhlanyelo, imithi yokufafaza izilimo leyokuholisa izisebenzi zakhe.

Uphethe ngokuthi okunye okuqakathekileyo yikuthi umlimi abelolwazi olujulileyo ngezilimo abafuna ukuzilima.

“Ulwazi luqakathekile kubalimi ngoba luyabancedisa ukuthi babekwazi ukuthi yiziphi izilimo abangazilima ngezigaba zomnyaka ezitshiyeneyo.

“Ukuthi abalimi bathole ulwazi kumele bazifundise ukuthi bahambe emhlanganweni eyabe ikhokhelwe ngabalimisi lokuthi abalimi bangesabi ukubuza abalimisi abalabo ezabelweni zabo,” kuphetha uMnu Moyo.

Share This:

Sponsored Links