Uncategorized

NguSathane bani osengene abantwana besikolo

23 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
NguSathane bani osengene abantwana besikolo Hamilton High school

uMthunywa

UMZALI wonke ulesifiso sokuthi umntanakhe athole imfundo ngoba phela lilifa lomuntu angeke alithathelwa yiloba ngubani.

Yiso lesi isizatho esenza abanye abazali bahambe ngamathenisi abhobokileyo imali yonke isiphelele ekubhadaleni imali yesikolo. Okudanisayo kodwa yikuthi lanxa kunjalo abanye abantwana kabakunanzeleli ukuthi abazali bathwala nzima ukuthi bathole imfundo.

Esikhathini sokuthi umntwana afunde aqinise ukuze abelekusasa enhle uchitha isikhathi esenza imicimbicimbi engancediyo efana lokubaleka esikolo, ukusebenzisa izidakamizwa, ukunatha utshwala, ukugijimisa abantu besilisa kunye lokuhlukuluza abanye abafundi.

Lezinsuku indaba ezisegudwini ngezabantwana abahlukuluza abanye ezikolo leyokusetshenziswa kwezidakamizwa. Kunyanga esanda kwedlula kulomfundi wesikolo seHamilton owabulala omunye kuliwa. Kukanti kumaviki asanda kwedlula kulomunye umfundi okubikwa uzihilele ngoba ehlukuluzwa ngabanye abafundi. Yizinto ezilihlazo lezi okungafanelanga ukuthi ngabe ziyenzakala kubafundi.

Umbuzo osuka ubekhona kwesinye isikhathi nxa umuntu ekhangela izehlakalo ezenzakala ezikolo lapho abantwana begila imikhuba yikuthi kambe kunga lababantwana bakhuliswa ngendlela enjani. Yebo abazali babantwana abahlukuluza abanye singabazwela sithi kufana lokuthi imali yabo ijikelwa emlindini kodwa kusuka kungazwisiseki ukuthi abantwana laba bakwenza njani nxa bevela ezindlini ezilomthetho.

Phela abadala bathi sigoqwa sisemanzi, kambe lezi zigogo ezihlukuluza abanye abantwana ezisebenzisa izidakamizwa zagoqwa yini zisesemanzi? Impendulo engaba khona kwabanengi ngithemba ngeyokuthi abazange bagoqwe lababantwana yikho nje besenza ihlazo elinje.

Okusuka kuzwise ubuhlungu njalo yikuthi indaba zakhona zokungezwa kwabantwana besikolo ziya zisanda okutshengisa ukuthi indlela abantwana abakhuliswa ngayo akuseyiyo efana leyakudala.

Kwakungajwayelekanga ukuthi ufunde kumaphephandaba ukuthi abantwana besikolo sebenze lokhu lalokhuyana.

Singazi kumbe abazali sebesehluleka ukupha abantwana umthetho kumbe abantwana bakhona yibo asebesehlula.

Okunye mhlawumbe osekusenza abantwana benze ihlazo elinje yikuthi abahlali labazali, sokwandile phela kulezinsuku ukuthi ubone abantwana besele bodwa kumbe behlala lezihlobo, abazali babo bekwezinye indawo loba phetsheya kwelizwe.

Bakhonale kuboNgilandi, South Africa laboBotswana bathi bekhonale bayathumezela abantwababo imali yiyo le imali enza abantwana babaleke lezikolo besiyayidakaza, yiyo esetshenziswa ukuthenga izidakamizwa.

Yindaba ebuhlungu sibili ngoba phela yibo abakhangelelwe ukuthi baphathe ilizwe. Bazaliphatha njani pho nxa bona bengaziphathi?

Kuqakathekile-ke ukuthi abantu abadala babone ukuthi bayazama ngamandla wonke ukubona ukuthi bakhulisa abantwana ngendlela eqondileyo.

Bangathi nxa bebona umntwana esona bakhangele eceleni bethi ngoba lowo mntwana kasiwabo, kumele babe lomqondo wokuthi umuntu wonke omdala ngumzali wakhe ngoba yiyo indlela engenza ukuthi abantwana bagoqeke.

Abantwana kusamele bavume futhi bathande ukuqondiswa yiloba ngubani bayekele ukuba ngomehlo mehlo ngoba akusoke kubasize ngitsho empilweni.

Kumele bazi ukuthi umuntu uyazilungiselela impilo yakhe esesemncinyane njalo imfundo yindlela enhle yokulungisa impilo, pho-ke nxa umuntu kulokuthi aqinise esikolo yena asuke aqinise ubugebengu lezidakamizwa asazi ukuthi ikusasa yakhe iyabe imi njani.

Angakhali umntwana onjalo kusasa nxa esebona abanye bakhe besenza imisebenzi emihle yena esidla ingqweqwe zomlomo ngoba uyabe laye ithuba waliphiwa kodwa wabona kungcono ukuthi aphambanise impilo yakhe ngokuthatheka ngothuli lwamadube.

Share This:

Sponsored Links