Ng’khumbul’ uMa!

16 May, 2019 - 00:05 0 Views
Ng’khumbul’ uMa! UOliver Keith

uMthunywa

Vusumuzi Ndlovu

BABALI linjani kuzo zonke indawo lapho elikhona? Ngithemba libe leviki enhle. Limpelaviki esidlule kuyo ibiqakathekile ngoba umhlaba jikelele ubuthakazelela abantu abasipha impilo lokuba basiletha lapha emhlabeni. Okwatsho lomculi uSjava etsho ethi “ukhumbul’ uMa”. Ngokufanayo abaculi bafakaze eyabo imizwa mayelana ngothando lenhlonipho abalayo ngoMama bethu.

Ngihle ngiqale ngomculi ongumama laye, ochaze kabanzi ukuba indlela yokuba ngumama ayikho lula njalo idlula phezu kwezinkinga ezinengi.

USkhululekile “Skhu” Mpofu uchaze ukuba lumlandu uphinda ube yindlela ejabulisayo nxa usukhangela ukuba lomsebenzi ubuya  lezifundo zawo,  kusukela kunina waze laye waba ngumama kaSbusiso. USkhu usebenze ingoma ezimbili esezi sunguliwe. Eyokuqala ekhuluma ngomntanakhe uSibusiso, leyesibili ethiwa uMama, ebonga unina ngomsebenzi wakhe lokumkhulisa aze abe ngumama laye. Kulingoma usebenze lo Cal_Vin  kanye loThorne Laroq. 

Umfana weLuveve, uMgcini Nhliziyo laye ngamafitshane uvumelane loSkhu ekuxoxisaneni laye  ngemibono yakhe  ngodaba olufanayo.

UCal_Vin uthi yena usuku lwabo mama oluthakazelelwa jikelele luyisibonelo sothando  omama abalalo ekusikhuliseni size sibe ngabantu esiyibo bona lamuhla emhlabeni. UCal_Vin wasungula idlalade uNhliziyo ngomnyaka odluleyo okulengoma ethiwa Mama, laye ebonga unina. 

USizalobuhle MsizKay Nkomo laye ugcizelele watsho ukuba lelilanga yilo elisikhumbuza  omama, njalo lokuhlala sibazisa ukuba siyabathanda bonke abasaphila labangasekho emhlabeni. UMsizKay uqeda kusungula idlalade lakhe, uBayashiselwa.

Lamajaha omabili akhethiwe kuzicoco zeRoilBAA 2019  ezigabeni ezitshiyeneyo ezigoqela leBest Hip-Hop, ngemisebenzi yabo abayenze ngo2018 lo2019. Sibafisela inhlanhla lezicoco ngoba besebenze gadalala ngomnyaka odluleyo lakuwo wonalo esikiwo.

Umlingiswa odume ngelokuthi  “NaJesca”, uOliver Keith Siamuloboka ubonga omama ngothando abalalo ngenkondlo encane. Ufakaza ngomzekeliso othi “EsiNdebeleni sithi wathinta umfazi wathinta imbokodo”.

Uyaqhubeka njalo esithi ukuqakatheka kukamama kubonwa yizizwe. Etsho njalo ukuba umama uqakathekisa imuli kuqala ukuba ithole. Omama bayekela ukuba abantwana bathole kuqala bona baswele ngoba ethi omama bayazi ngomhelo lesineke. Simfisela inhlanhla  kuzicoco zeRoilBAA 19 ngoba ekhethiwe ngemisebenzi yakhe.

Ngamafitshane sithanda ukwazisa omama  ukuba bathandiwe ngoba abakwenzayo akulinganiswa ngamagama wonke asemhlabeni. Siyabonga ngothando lwenu, lingadinwa!

Share This:

Sponsored Links