Nanzelelani ukhula

04 Jul, 2019 - 00:07 0 Views
Nanzelelani ukhula UNkosazana Eunice Mangosho

uMthunywa

Thokozile Mbedzi
UGATSHA olubona ngezoMhlabathi, Ezokulima, Ezomkhathi kanye lokuhlaliswa kutsha emaphandleni lukhuthaza abalimi ukuba bananzelele imihlobo yokhula olusemasimini abo ngoba ilakho ukwehlisa isivuno sabo ngesilinganiso esikhulu kakhulu.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uNkosazana Eunice Mangosho onguWeed Specialist ubike ukuthi abalimi kumele bananzelele ukhula olumila emasimini abo ukuze benelise ukudinga usizo kubalimisi babo kunye lokuthenga imithi eqondileyo yokwenqabela ukuba ukhula lolu lungaphambanisi izilimo ngesikhathi esizayo futhi.

“Sicebisa abalimi ukuba bananzelele umhlobo wokhula olumila emasimini abo ngoba ukhula lwehlisa isivuno somlimi kakhulu acine elahlekelwa kakhulu kulalokho ayekhangelele ukuthi angakuvuna.

“Abalimi bangenqabela ukhula ngendlela yokunanzelela ukuthi umhlobo wokhula omila emasimini abo ngonjani ukuluhambisa kubalimisi babo ukuze babatshele imihlobo yemithi abangayisebenzisa ukulwenqabela.

“Umlimi angatshengisa abalimisi abaseduzane laye balakho ukumncedisa ngoba bona bayazi ukuthi ukhula lolu lulemihlobo etshiyeneyo njalo lemithi yakhona isebenza kuluphi lwakhona.

Abalimi bacetshiswa ukuba bananzelele kakhulu ngoba eminye imihlobo yokhula izalana masinyane okungabangela ukuthi insimu yonke yomlimi icine isilokhula lolu ngesikhathi esifitshane umlimi acine elahlekelwe yisivuno sakhe,” kutsho uNkszn Mangosho.

Uqhubekele phambili eveza ukuba enye indlela abalimi abangenqabela ngayo ukhula yikulima betshintshanisa izilimo zabo.

“Enye indlela elula njalo engaphathisa abalimi kakhulu yikulima betshintshanisa izilimo zabo icrop rotation.

Ngale indlela abalimi balima izilimo ezitshiyeneyo kulalezo ababezilimile.

Ukulima isilimo esifanayo lakho kuyabangela ukhula.

“Izilimo kumele zibe zihlanzekile njalo ukuze umlimi athole isivuno asikhangeleleyo,” kuphetha uNkszn Mangosha.

Share This:

Sponsored Links