Nakekelani inkukhu ngesikhathi somqando

04 Jul, 2019 - 00:07 0 Views
Nakekelani inkukhu  ngesikhathi somqando

uMthunywa

Wayne Ncube
ENYE inkampani ethengisa inkukhu isikhuthaze abalimi abafuye inkukhu ukuthi bazinakekele kakhulu ngalesi isikhathi ngoba belakho ukulahlekelwa yinzuzo yabo kubangelwa yikufa kwenkukhu.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Ray Shava oyingcitshi kwezezifuyo kunkampani yeFarm and City Centre uthe inkukhu zingangenwa ngumqando zilakho ukufa zonke esilugwini.

“Nxa kuqala umqando inkukhu zona zodwa zilendlela yazo yokuzikhudumeza kodwa lokhu akutsho ukuthi umlimi akumelanga abone ukuthi inkukhu zakhe kazingenwa ngumqando.

“Kunzima ukuthi inkukhu zizitshintshele ukutshisa komzimba wazo njalo zifuna ukuncediswa, amatsiyane-ke wona kawenelisi ukuzivikela emqandweni yikho ephangisa ukufa,” kuchaza uMnu Shava.

Abalimi kumele babone ukuthi izilugu zabo ziyakhudumala ngazo zonke izikhathi ukuze inkukhu zabo zihlaliseke esilugwini.
“Umlimi angathenga amalayithi infra-red lights ukuze akhudumeze isilugu sakhe.

“Okunye njalo umlimi angakwenza yikuzipha amaphilisi ama-stress pack ngoba inkukhu zilakho ukukhathazeka ngoba ekuseni kuyabe kugodola lantambama kukanti kwezinye insuku emini kuyabe kutshisa okwenza ezinye inkukhu zicine zisifa kungakho ngokuzipha amaphilisi la uyavikela ukufa kwenkukhu zakho,” kulandisa uMnu Shava.

“Umlimi kahlale elungise uphahla lunga vuzeli amanzi, lomoya ongenayo ukuthi wanele ngoba inkukhu lazo kumele zithole isikhala sokuphefumula esilugwini, kuyabangela lokubulalana zona zodwa.

“Esilugwini hlala ufake utshani phansi ukuze inkukhu zingabanjwa ngumqando zicine zisifa, ungafaka loba ama-woodshavings ayasiza ekuvikeleni umqando enkukhwini,” kuchaza uMnu Shava.

Abalimi banakekela inkukhu okufanayo ngesikhathi somqando lesokutshisa, lokhu kuyazibulala inkukhu zonke esilugwini umlimi aswele inzuzo.

Indawo yokufukamela iqakathekile esilugwini ngoba inkukhu zandise ukuzihlalela zizikhudumeza.

UMnu Shava uphethe ngokuxwayisa abalimi ukuthi bavikele inkukhu zabo ezinyamazaneni ezibalekela umqando njengabo wobo lokhozi lama gudwane, zingathola indlela yokungena esilugwini, bengafaka amalayithi ayethuselayo ukuze lezi nyamazana zingasondeli,” kuphetha uMnu Shava.

Share This:

Sponsored Links