Konke kulesikhathi sakho

21 Oct, 2016 - 00:10 0 Views

uMthunywa

SESIFIKILE isikhathi semihloliso yabo Form 4 lo 6. Bekuthi nxa kubhala oGrade 7 kube sengathi awu-bo kwabemfundo yaphezudlwana eye-secondary, kusesekhatshana kanti hatshi; hlala ulungiselele mhlobo.

Kunjalo laku “tsotsi”, angaphumelela lamuhla ucabanga ukuba mhlawumbe amapholisa akukhefu, hatshi qaphela tsotsindini uyatsha kuphela. Liyeza elakho ilanga lokubanjwa.  Silifisela inhlanhla emhlophe ethe nke bafundi abazaloba imihloliso kuviki ezayo. Lithandazele lekusasa lenu elihle lazi ukuba kalikayiqedi impilo kunye lemfundo — lisaqhubeka liphila lokufunda. Imihloliso le yikuhlolwa nje ukuba lilungele okungakanani ukuqhubeka ngempilo lisiya kuzigaba zayo ezilandelayo.

U“tsotsi’ laye nxa ebotshwa kumbe esetheswa icala, kakutsho ukuba sokumele azibophele kumbe afise ukuthi umhlaba uqhekezeke umginye! Hatshi-bo, liphutha kumbe lelocala lembule ingubo langena — impilo iyaqhubeka.

Kuyaphela, lungisisa inyathelo, imicabango kunye lenhlelo zakho uphile impilo emsulwa. Xekana lokwephula umthetho uphathise ekuwulawuleni. Nxa ungawazi, ufunde. Yethekela emadale emthethwandaba aseduzane lawe uyekuzwa amacala ethonisiswa. Landela indatshana zethu ezicebisa ngezomthetho lezinye ezisemisakazweni lamaphephandaba.

Ukungazi kufana lokufa. Akekho ongaphumelela ecaleni ngokuthi, “ . . . xola Mahluleli / Mantshi bengingakwazi ukuba umthetho kawukuvumi lokhu engikwenzileyo.”

Kulilungelo lakho mphakathi ukubawazi umthetho wesizwe lezinye zonke izizwe lapho ongethekelela khona. Hatshi ngokuba yisikhwicamfundo somthetho kodwa ukuhlala uqaphele ukuthi nxa kulesenzo ongasiqedisisi kahle, uqale usidingisise ngokomthetho.

Kulezigilamkhuba ezihlukuluza uzulu mihla yonke ngakho lingalibali. Kodwa-ke, kwelakithi uyifunda ivaliwe. Singazi kwamanye amazwe eZimbabwe, uyatsha! Yikho-ke lamuhla sizaxoxisana ngabatshontsha izimota edolobheni lakoBulawayo. Sikhangelele ukuthi abafundi abasakhulayo baqeqetshe babe yizifundiswa, omanjinela labosomabhizimusi  belobuntu, ubuqotho lenhlonipho hatshi ubukliwi, umona, ubusela lobugelekeqe. Kakuqalwa! Nxa ungabotshwa uye ejele ngcono ngoba kulabanye abaphetha ngokufa / ukulimala ngemva kokuthi bekhuzwa ngamapholisa ngenkafulakufa ngoba begodlile, badubule ezabo. Yeyi madoda, kunzima! Zinuke-ke abanye baze bafe, kubi lokhu. Kasazi lokuthi bazithathaphi lezozibhanyana zabo — “tshitshi.”

SesikoNthuthu, komfazi utshaya indoda. Abatshayeli labanini bezimota bande ukupaka izimota zabo emizini yabo, ezitaladeni, emavinkilini, endaweni zokuzithokozisa lakwezinye ezinjalo. Amasela lawo ayazazi lezozindawo lokuthi imota zipakwa njani abesezitshontsha. Lapho ezande ukutshontshwa khona kusemaSabhabha eHillside, Khumalo, Puddonhurst lamanye; endaweni zokuzilibazisa e-La Gondola, The Lounge, Waverley, Royal, Manor kunye lasemalokitshini lanxa nje kungandanga.

Amasela la eba ngokuqatsha abatshayeli bama “taxi” besiwa phandle kwedolobho lapho abafika bathathelwe khona imota, imali kumbe konke; ukucitshwa kwamandla kagetsi entubeni / entangweni ukuze bangene amasango engasadingi ma “remote”, ukusebenzisa izihluthulelo zomthetshelwa entubeni yomuzi kumbe izivalo zemota lasevukuseni lezozimota; ukulandela abanini bezimota baze bayengena emizini yabo bathi bethi bayavala intuba zabo amasela esephakathi kumbe esevimbe ngama “remote” awo ehlula awomnini wemota; ukuvusa izimota ngentambo zamandla kagetsi wezimoteni; lezinye indlela ezinjalo.

Isixwayiso sethu ngesokuthi nanzelelani abantu eliphila labo, nxa ungabona omsolelayo umnanzelele isimo, isimilo, izembatho lempawu ezibalulekileyo kuye ukuze njengoba o“tsotsi” laba sibabamba nsukuzonke, lenelise ukuzobaqamba okuyibufakazi obuqotho, bangatsheleli esandleni somthetho sesike sabahitshela. Otshelelayo sithi kuye kulamuhla kuphela, hlala ukwazi ukuba luyeza olakho usuku lokubanjwa.

Njengemihla yonke bakwethu, ayixabene yikucebisana nje. Okunengi okumele sixoxe ngakho kuvela kini.

Asixhumaneni  kunombolo zeWhatsApp ku0783 185 092 kumbe ezehofisini u (0281) 30271 loba ebulenjini ku  [email protected]  / [email protected] / [email protected]

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds