Uncategorized

Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYANGALOMBILI LANE: Yeka bakunyonkoloze

31 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYANGALOMBILI LANE: Yeka bakunyonkoloze

uMthunywa

Trevor Mhlanga

Umlomo ulamandla uyathambisa inkunzi yomuntu, ngamazwi nje inkophe ziyawa, amazwane embe phansi, ikhanda liqale ukuluma lesisu sibe buhlungu. Kumnandi nxa kuzingxoxo zokusomisana liphozisa amaseko; lanxa kuyikuncomana lokumbambathana ngawehla ngomphimbo adlaladlalise inhliziyo. Kakho othokozela ukuhaladwa alengiswe sengathi ngumhwabha wengcuba. Akumnadi ukuthethiswa utshelwa ezizilayo ezisinda indlebe, uze ubone ukutshaywa kungcono. Umlomo uyakufikisa emkhawulweni, ukugoqe lanxa bekutsho ukuthi ulesibindi sensikizi ezingena engutsheni zinganxuswanga. Ungatshelwa zigcwale ulaka luyakhwela lusuka emazwaneni luze lufike entanyeni luyibophe mfi, uqale ukuzwa sengazathi ngumuntu ozilengisileyo, ikhanda libe bomvu sengathi uzakhipha igazi.

Ngesikhathi sokuvuna, amabele, uphoko, indlubu lamazambane, kuyaqoqwa kuchaywe. Nxa amazambane lendlubu sekomile kuyacacadwa kubekwe ngamasaka esiphaleni. Indlubu zande ukubhulwa, ogogo labomama baziyele, besezilungiswa ngomhlobo, ngobuhle besivuno, langobukhulu. Kusekulungisweni lekugcinweni lapho okutholakala indlubu iwela ephokweni. Kunzima ukulinanzelela leliphutha mhlawumbe kuze kube yisikhathi sokugayisa, kumbe ukuhazela inkukhu okuncinyane. Indlubu kayiboni cala ngokuba sephokweni, izibona izihlalele labanawayo abazathi emva kwesikhathi bakhule babe ngayayo, abalimi yibo abazi umahluko. Kunjalo-ke nxa ulahlekile wangena igusu, wenza okuphambene lengqubekela phambili yakho, kwesinye isikhathi kakusi kuwe ukuba usendleleni engayisiyo.

Abanye abangane ngababonakala nxa besosizini, bedinga usizo lwakho, abanye njalo ngabalandeli abakhokhelwa nguwe kukho konke abakwenzayo, labanye ngabahlala bedlala lanxa kungafanelanga. Kubo bonke laba bangane bakhona abahlala bekufake ekhwapheni, bekutshela lokho indlebe zakho ezilumela ukukuzwa, baxwaye abanjalo. Abakuvikelayo sonke isikhathi, abakulwelayo, abangafuni ubhekane lezikhathi ezinzima kumbe uphathwe kubi, bayingozi abanjalo. Akusithando ukuba bakwenqabele ukuthi lawe uzifundele wedwa indlela yokumelana lezimo ezifuna abacabangayo. Akusi kukuvikela ukukumela sonke isikhathi uze uphelelwe ngamacebo okuthi wenzeni lapho ufikelwa yisehlakalo esithile uwedwa, kumbe ungatshelwa ezibaba gamu!

Ukukhula kwasenza, manje sesibamba izikhwili, umuntu umbophele ifindo ngoba ekucaphule ngendlela akukhangele ngayo. Ulale ungalele ngalokhu ozwe kuthiwa kutshiwo ngawe ngumzalwane okhonza laye. Lapho usizwa amazwi abuhlungu uyawabambisisa sengathi yimali yeMelika uwagogose engani yisigubhu samafutha, wona ekuhlinza ngaphakathi akupheke uze uvuthe umnkantsho. Kwakulula sisebafitshane, ububi bungakathumbi ingqondo yonke, kwakusithi omunye engaphambanisa ahozwe, inyembezi zehle kodwa emva kwesikhatshanyana abuye adlale lequla ebelimhoza kujatshulwe. Okwakusenzeka yikuthi, ngenxa yokuhozwa umntwana azi ukuba abekwenzile akuqondanga, angabuyi akwenze njalo. Ibuyise leya ngqondo yobuntwana eyenza uzonde isenzo esibi hatshi umuntu okukhuza ngaso, yeka bakunyonkoloze!

Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605 kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

Share This:

Sponsored Links